Tuesday, 11 December 2012

ဗုဒၶဘာသာ့ ကထာ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္သဗပါပႆ အကရဏံ၊ ကုသလသ ဥပသမၸဒါ
သ စိတၱ ပရိေယာ ဒါပနံ၊ ဧတံ ဗုဒၶန သာသနံ။

၁။ အတု႔ံအလွည့္ကုိ ၿဖစ္ေစတတ္သၿဖင့္ မေကာင္းမႈမွန္သမွ် လုံး၀မၿပဳက်င့္သင့္။
၂။ အတုံ႔အလွည့္မွ ကင္းေ၀းေစသၿဖင့္ ေကာင္းမႈကုိကား မေနမနားၾကိဳးစားသင့္၏။
၃။ အမွားအမွန္အတုိင္း ထုိးထြင္းသိသာလာေစရန္ မိမိစိတ္အၿဖဴစင္ဆုံးၿဖစ္ေအာင္ ၿပဳၿပင္သင့္၏။
          ဤစကားေတာ္ သုံးခြန္းကား  ဘုရားရွင္တုိင္း ေဟာၾကားေသာ အဆုံးအမမ်ားတည္း။
          ဗုဒၶဟူသည္ အမွန္တရားသစၥာကုိ ထုိးထြင္းသိေသာ အၿမတ္ဆုံးလူသားတည္း။ ဘာသာဟူသည္  ထုိသိသူက အရွိအတုိင္း ေဟာၾကားေသာ စကားတည္း။

          ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဟူသည္ ထုိသူ၏စကားကုိ စိတ္ၿဖင့္လည္းလုိက္စား၊ ႏႈတ္ဖြင့္လ်က္ကလည္းလုိက္စား၊ ကုိယ္ထိ လက္ေၿမာက္လည္း လုိက္စားေနၿခင္းတည္း။
ငါတုိ႔ဗုဒ ၀ါဒကား..
(၁) မေကာင္းမႈမၿပဳလင့္ - မေကာင္းဥာဥ္မ်ား အားအင္ကုန္ခန္းသြားရန္အတြက္။
(၂) ေကာင္းမႈမွန္ကၿပဳက်င့္ - ေကာင္းဥာဥ္မ်ား ထြန္းကားသည္ထက္ ထြန္းကားလာရန္အတြက္။
(၃) စိတ္ကိုၿဖဴစင္စြာထား - အရာရာကုိ အရွိအရွိအတုိင္း ထုိးေဖာက္ၿမင္သိရန္အတြက္။
ထုိစကားေတာ္ သုံးခ်က္လွ်င္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ခဲ့၏။ " မေကာင္းမႈေရွာင္၊ ေကာင္းမႈေဆာင္၊ ၿဖဴေအာင္ စိတ္ကိုထား" ဆုိၿပီးလည္း အလြယ္တကူမွတ္ယူႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔စဥ္လ်က္ သင္သည္ သူ႔အသက္ သတ္ၿခင္း၊ သူ႔ဥစာကုိ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးၿဖင့္ မတရားရယူၿခင္း။ သူတစ္ပါးးလင္သားႏွင့္ သားမယားမ်ားကို ငါေပ်ာ္ပါးရၿပီးေရာၿဖင့္ ဖ်ားေယာင္းေပါင္းသင္းၿခင္း။ လိမ္ညာစကားမုသားဆုိၿခင္း၊ ကာမဒုကၡၾကီးမ်ား၏ၿဖစ္စဥ္ကို မႈးယစ္ေဆးသုံးအေမ့ေကာက္ထားၿခင္း ဟူေသာ သူတစ္ပါး၀ါဒကုိ အတုယူကာ မေကာင္းရာဘက္ လက္သြက္ေနေသာ္....
          သင့္လုပ္ရပ္ ဘုရားလည္းမၾကိဳက္၊ အမ်ားလည္းမၾကိဳက္ ေခ်။ ထုိမေကာင္းမႈတန္းလန္းၾကီးၿဖင့္ သင္ ဗုဒၶဘာသာစစ္ မၿဖစ္ေခ်။
          တစ္ဖန္ ထုိထုိမေကာင္းက်င့္တုိ႔မွကား ကင္း၏။ ထုိကင္းၿခင္းသည္ မေတြ႔ေသး၍သာကင္းၿခင္း၊ မသတ္ရဲ၍သာကင္းၿခင္း၊ မလုပ္၀ံ႔၍သာကင္းၿခင္းမ်ိဳး စသည္ၿဖစ္ေနေသာ္ ေကာင္းရာဘက္ ေၿခဦးမသက္ႏုိင္ေသးၿပီ၊
          မည္သူႏွင့္ေတြ႔ေတြ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ႏွင့္ တစ္ကုိယ္ခ်င္းစာနာေထာက္ထားၿခင္း၊
          တန္းတူေတြ႔ေသာ္ မာန္ကုိႏွိမ့္ခ်ဖက္ၿပိဳင္မႈကင္းပေစၿခင္း၊
          ကုိယ့္ထက္သာတာေတြ႔ေသာ္ ၀မ္းေၿမာက္မႈကုိၿပ မရႈဆိတ္မႈ ကင္းပေစၿခင္း၊
          ကုိယ့္ထက္ေအာက္က်ေတြ႔ေသာ္ ၀မ္းနည္းမႈကုိၿပ မနာလုိမႈ ကုိကင္းပေစၿခင္း၊
 ထုိေလာကပါလ တရားမ်ား စိတ္၀ယ္သြင္းထားေပးမွသာ ေကာင္းရာဘက္ခရီးသက္ေစမည္။
(က) ေမတၱာ၊ ဂရုဏာ၊ မုဒိတာဓ ဥေပကၡာဟူေသာ  အထက္ပါအၿမတ္ရေသာ ေနနည္းေလးမ်ိဳးတုိ႔သည္ ေလာကၾကီးကုိ မပ်က္စီးေစရန္ အေစာင့္အေရွာက္မ်ားတည္း။
(ခ) မေကာင္းမႈၿပဳက်င့္ရမည္ကုိ လူတို႔ၿမင္မည္ ၾကားမည္ကုိ ရွက္တက္ၿခင္း၊ မိမိလည္းေနာင္ၿပန္လည္ခံရဦးမည္ကိုေၾကာက္တက္ၿခင္းမ်ားလည္း ေလာကၾကီးကုိ မပ်က္စီးေစရာ၏ အရင္းခံၿဖစ္၍ ေလာကပါလတရားပင္ ဆုိရ၏။
ထုိႏွစ္မ်ိဳးထြန္းကားေနမွသာ...
မေကာင္းဥာဥ္ပ်က္ ေကာင္းဥာဥ္ဘက္ ဆက္ထြက္ေနေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေကာင္း တစ္ေယာက္အၿဖစ္ အမည္ခံထုိက္ပါေခ်သည္။
ထုိသူသည္ ဘာမဆုိ အနစ္နာခံရန္ မခဲယဥ္းေတာ့ေသာေၾကာင့္၊ ထုိသူသည္ ဘာမဆုိအနစ္နာခံရန္ မခဲယဥ္းေတာ့ေသာေၾကာင့္၊ ထုိသူသည္ ဘာမဆုိ ကူညီရုိင္းပင္းၿခင္း၊ ရက္ေရာၿဖင္း ထင္းလင္းရွိေသာေၾကာင့္၊
သုိ႔တေစလည္း သင္၏ ကုိယ္က်ိဳးစြန္႔ အနစ္နာခံၿခင္း၊ ေပးကမ္းရက္ေရာၿခင္းမ်ားကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ သင့္ေစတနာကို အလဲြသုံးစားလုပ္သူမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္မိေသာ္ကား ေရွာင္လဲြေက်ာေပးလ်က္က ထြက္ခဲ့ေလ။ မီးေလာင္တြင္းၾကီး၏ အထဲထင္းေၿခာက္ ပစ္ၾကဲၿခင္းၿဖင့္ သင့္၌ ဘာမွ်အက်ိဳးမရွိသည္ကုိ သတိၿပဳပါေလ။
          ဘုရားရွင္၏ ပါရမီၿဖည့္ဘ၀ ႏုစဥ္ကာလတုန္းက...
(က) ပုဂိၢဳလ္ကုိလည္း အယုတ္အလတ္ အၿမတ္မေရႊးေပးစြန္႔၏။
(ခ) ၀တၳဳကုိလည္း အယုတ္အလတ္ အၿမတ္မေရႊး ေပးစြန္႔၏။
(၃) ေတာင္းတုိင္းလည္း ေပးကမ္းစြန္႔ၾကဲေလ့ရွိ၏
          ထုိအေလာင္းေတာ္ထုံး ႏွလုံးမႈလ်က္ကသာ ဥာဥ္ေကာင္းဘက္ဆက္ရာ၏။ တစ္ဖန္ေကာင္းမႈကုိကား ၿပဳက်င့္ေနပါ၏။ သုိ႔တေစလည္း..စိတ္၀ယ္ ရာဂ၊ ေဒါသ စေသာညစ္ေပမႈမ်ား ေသာင္းက်န္းေနေသာ္ သင္ကား ဗုဒၶဘာသာ၏ သားေကာင္း သမီးလွ အမည္မရထုိ္က္ေသးေခ်။
          လက္ကသာ ဒါနမႈၿပဳ၏။ စိတ္မွ ငါ- ငါ့ဥစၥာဟူေသာ ဒိဌိ ႏွင့္ တဏွာမဆဲြႏုတ္ေသာ္..
          ကုိယ္ႏႈတ္ကသာ သီလေစာင့္၏၊ စိတ္မွကား ေတာၾကံ ေတာင္ၾကံ ၾကံစည္ေနေသာ္..
          ပါရမီဟူေသာ စကားႏွင့္ အလြန္ပင္ အလွမ္းကြာေ၀းလွေခ်ေသး၏။ စိတ္၏ၿဖဴစင္ရာသုိ႔ဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္လည္း အလွမ္းေ၀းလွေခ်ေသး၏။
          စင္စစ္ ကုိယ္စြန္႔၍ စိတ္မလြတ္ၿခင္း၊ ကုိယ္ထိန္းလ်က္က စိတ္မေစာင့္စည္းၿခင္း ဒါနတုိ႔သည္ ေကာင္းမႈဆုိရေသာ္လည္း ေကာင္းသန္႔ကား မဟုတ္ေခ်။ စိတ္မစင္ၾကယ္ေသာ ေကာင္းမႈ၏ အက်ိဳးေပးသည္ သဲက်မုန္႔ေကာက္၀ါးရသည့္ပမာ သန္႔ၿပန္႔စင္ၾကယ္ ေသာအရသာ မေပၚလြင္လွေသာေၾကာင့္...
          ထုိစြန္႔လြတ္မႈဒါန ႏွင့္ ေစာင့္စည္းမႈသီလတုိ႔ကုိ အရင္းတည္၍..
(က) ပါရမီအဆင့္ဆင့္တုိ႔ၿဖင့္ မိမိစိတ္မိမိရင့္က်က္ေအာင္ မၿပဳၿပင္ရေသးေသာ္...။
(ခ) ဥာဏ္စဥ္ အဆင့္ဆင့္တုိ႔ၿဖင့္ မိမိစိတ္ မိမိ ၿဖဴစင္ေအာင္ မေဆာင္ႏုိင္ေသးေသာ္...
          သင့္ကုိယ္သင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေကာင္းတစ္ေယာက္ပါဟူ၍ ၀န္မခံသင့္ေသးၿပီ။
          အကယ္တိတိ သင့္ရွိသဒါၵ၊ဆႏၵ၊ ၀ီရိယဟူသည့္ အယုံၿပင္းၿခင္း၊ အားထုတ္လုိၿခင္း၊ အရဲပုိၿခင္းသုံးမ်ိဳး မထက္ၿမက္ေသး၍ ထုိစိတ္ၿဖဴစင္ ရင့္က်က္မႈအပုိင္းအထိ မတက္ႏုိင္ခဲ့ပါေသာ္လည္း ငါလုိေသးသည္ဟုေသာ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိ မွတ္ခ်က္အေတး အေရးေပးလ်က္က အလယ္တန္းအဆင့္ ေကာင္းမႈၿပဳက်င့္မႈေခၚ သူေတာ္ေကာင္းၿပဳ အလုပ္မ်ားေလာက္ေတာ့ ၾကိဳးစားသင့္ပါသည္။
          အကယ္တိတိ သင့္ရွိယုံၾကည္ခ်က္ သဒၵါအင္အား၊ ေကာင္းမႈၿပဳလုိသည့္ ဆႏၵအင္အား၊ ရဲတင္းစြာၾကိဳးစားလုိမႈ၊ ၀ီရိယစြမ္းအားမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပစၥည္းဓန စသည့္အၿခံအရံအားမ်ားက မလုံေလာက္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ မတက္သာေသးလွ်င္ ငါကားလုိသထက္လုိ ေသးသည္ဟူေသာ မွတ္ခ်က္ၿပဳကာ ေအာက္တန္းအဆင့္ မေကာင္းမႈ မၿပဳက်င့္ေတာ့ရန္ကုိကား ၾကိဳးစားသင့္ပါသည္။
          ထုိေအာက္အဆင့္မွ် မၾကိဳးစားႏုိင္ေသာ္ လူၿဖစ္ဖုိ႔ရန္ပင္ မလြယ္ကူပါၿပီ၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ေကာင္းတစ္ေယာက္ ၿဖစ္ဖုိ႔ကား သာ၍ သာ၍ ေ၀းကြာသြားေခ်ၿပီ။
           ဘုရားရွင္သည္ အေလာင္းေတာ္ ဘ၀ကပင္ ေအာက္တန္းအ        ဆင့္မေရာက္ခဲ့ပါေခ်။ အာရုံမွားသၿဖင့္ တိရစာၦန္ဘ၀လားရေသာ္မွလည္း ငုံးမင္းၾကီး၊ ေဒါင္းမင္းၾကီးစေသာ  အထက္တန္းစား ခ်ည္းၿဖစ္ခဲ့ပါသည္။
          ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဆုိၿပီး သင္ ငရဲသြားရေသာ္ဘာသာ၀င္ မစစ္ေသး၍တည္း။
          ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဆုိၿပီး သင္ေအာက္တန္းစားၿပိတၱာ တိရစာစာၦန္ၿဖစ္ေနေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶဘာသာဆုိၿပီး လူ႔ဘ၀အေၿခမဲ့ အေနမဲ့ၿဖစ္ေနေသာ္လည္းေကာင္း သင္၏ ဘာသာ၀င္ကတ္ၿပားသည္ အစစ္မဟုတ္ေသး၍ တည္း။
          ဘုရားႏွင့္ေနာက္ပါ အရိယာသာ၀ကတုိ႔သည္ အထက္ အထက္သုိ႔သာ လားၾကာေတာ္မႈၾကပါ၏။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမည္ခံလ်က္ ဗုဒၶ၏အဆုံးအမစကားအတုိင္း မက်င့္ၾကံ ၍အပါယ္လားရပါေခ်ေသာ္ ေၿခရာထပ္သားဟူ၍ မဆုိသင့္ေတာ့ၿပီ။
 သည္စကားသုံးခြန္း လုိက္နာၿခင္းၿဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အၿဖစ္ ခံယူပါ
သဗပါပႆ အကရဏံ၊ ကုသလသ ဥပသမၸဒါ
သ စိတၱ ပရိေယာ ဒါပနံ၊ ဧတံ ဗုဒၶန သာသနံ။
သဗပါပႆ - မေကာင္းမႈအားလုံးကုိ၊ အကရဏံ - မၿပဳက်င့္ၿခင္းလည္းေကာင္း။
ကုသလသ - ေကာင္းမႈမွန္သမွ်ကုိ၊ ဥပသမၸဒါ- ၿပည့္စုံေစၿခင္းလည္းေကာင္း၊
သ စိတၱ ပရိေယာ ဒါပနံ - မိမိစတ္ကုိ အဆုံးအထိ ၿဖဴစင္ေစၿခင္းလည္းေကာင္း (၀ါ) အၿဖဴစင္ဆုံးထားရွိၿခင္းလည္းေကာင္း၊
ဧတံ - စကားေတာ္ သုံးခြန္းေပါင္းသည္..
ဗုဒၶနံ- ဘုရားရွင္တုိင္းတုိ႔၏ သာသနံ - အဆုံးအမေတာ္ေပတည္း။
                                                               မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး
        ဗုဒၶဘာသာ့ ကထာ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ ဆုိၿပီး ေခါင္းစဥ္ေပးထားမိခဲ့ပါသည္။ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ဗုဒၶဘာသာ့ ကထာ စာအုပ္၏ အစပုိင္း ႏွင့္ အဆုံးပုိင္းမွ် ေရႊးခ်ယ္ေကာက္ႏႈတ္ထားၿခင္းၿဖစ္သည္ကုိ ဦးစြာ ၀န္ခံပါသည္..။ဓာတ္ပုံကုိ ၿမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမွ ထုတ္ယူသုံးစဲြထားပါသည္။
          စာအုပ္၏ အလယ္စာသား မ်ားသည္ လည္းလြန္စြာ ေကာင္းမြန္လွပါသည္ တန္ဖုိးရွိ ေသာ ဆုံးမၾသ၀ါဒမ်ားကုိလည္း ေတြ႔ၿမင္ႏဳိင္ပါသည္..။ တစ္အုပ္လုံးဖတ္ႏုိင္သူအတြက္ ပိုမုိၿပီး အက်ိဳးရွိမည္ဟု ထပ္ေလာင္း တုိက္တြန္းလုိက္မိပါသည္..။
စာဖတ္သူ မ်ား ခ်မ္းသာ ကုိယ္စိတ္ၿမဲၾကပါေစ.....
                                            ေမတၱာၿဖင့္
                                                               ပူေဇာ္သူ----        ၿငိမ္းေအးထြန္း.

No comments: