Thursday 2 April 2009

အဘိဓဇမဟာရ႒ဂုရု ၀န္းသုိၿမိဳ႔၊ ခႏီးၱစာသင္တုိက္ ဆရာေတာ္ (၁၂၅၆-၁၃၄၈)

စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ကသာခရုိင္ ၊၀န္းသုိၿမိဳ႔၊ခႏီးၱစာသင္တုိက္ဆရာေတာ္ဘဒၵႏၱသုဇန၏
ေထရုပၸတၱိအက်ဥ္းၿပည္ပေရာက္ေနတုန္း၊ ကုိယ့္ေမြးရပ္ေၿမေဒသမွ ထူးၿခားမြန္ၿမတ္သည့္ဆရာေတာ္ၾကီး
ၿဖစ္ေတာ္မႈေေသာ အဘိဓဇမဟာရ႒ဂုရု ဘဲြ႔တံဆိပ္ေတာ္ရ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ကသာခရုိင္ ၊၀န္းသုိၿမိဳ႔၊ ခႏီးၱစာသင္တုိက္ဆရာေတာ္ဘဒၵႏ ၱသုဇန၏
ေထရုပၸတၱိအက်ဥ္းအားၾကည္ညိဳ ဂုဏ္ေဖာ္ တင္ၿပလုိက္မိပါေတာ့သည္…
“ဆရာေတာ္သည္ မေကြးတုိင္း ထီးလင္းၿမိဳ႔၊ ကဇြန္းေဒါင့္ရႊာ ခမည္းေတာ္ ဦးလယ္ေရာက္၊
မယ္ေတာ္ ေဒၚေရႊၿမင့္တုိ႔မွ သကၠရာဇ္ ၁၂၅၆ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလၿပည့္ေက်ာ္ ၈ရက္၊ ေသာၾကာေန႔တြင္ မီးရွဴးသန္႔စင္ ဖြားၿမင္ေတာ္မႈသည္။ေမြးခ်င္း ၁၂ေယာက္ရွိသည့္အနက္
ဆရာေတာ္သည္ ဒုတိယသားရတနာၿဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ေလာင္းလ်ာေမြးဖြားၿပီးခ်ိန္မွစ၍
မိဘတုိ႔မွာ စီးပြားဥစၥာ တုိးတက္လာသၿဖင့္ ေမာင္သာတုိးဟုအမည္ေတာ္ တြင္ခဲ့ေလသည္။
ပဗၺဇဖၹ ႏွင့္ ဥပသမၸဒ
ဆရာေတာ္ေလာင္းလ်ာသည္ ၁၁ႏွစ္သားအရြယ္တြင္ ခမည္းေတာ္ မယ္ေတာ္တုိ႔၏ ပစၥယာႏုဂၢဟၿဖင့္ ကဇြန္းေဒါင့္ရြာ ဂုိဏ္းေဖာက္ဆရာေတာ္ထံ၌ ရွင္သာမေဏအၿဖစ္သုိ႕
ေရာက္ရွိေတာ္မႈသည္။ ရွင္သာမေဏ ဘဲြ႔မွာ ရွင္သီရိၿဖစ္သည္။။
၁၂၇၅ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လဆန္း ၉ရက္ေန႔တြင္ ၀န္းသုိၿမိဳ႔ ေရႊေက်ာင္းအေရွ႔ေရႊဂူၾကီးဘုရားအနီး ခ႑သိမ္ၾကီး၌ ၀န္းသုိၿမိဳ႔ အေရွ႔ေရ၀န္းတုိက္
ဆရာေတာ္ ဦးဇယႏၱကုိ ဥပဇၥ်ာယ္ၿပဳလွ်က္ ၀န္းသုိၿမိဳ႔ စပါးႏွင့္ဆန္ကုန္သည္ၾကီး ဦးသာေၿပာ၊ ေဒၚေဒၚအဲတုိ႔၏ ပစၥယာႏုဂၢဟကုိ ခံယူကာၿမင့္ၿမတ္ေသာ ရဟန္းအၿဖစ္သုိ႔ေရာက္ေတာ္မႈသည္။
ရဟန္းၿဖစ္ေတာ္မႈၿပီးေနာက္ ၀န္းသုိၿမိဳ႔ ပထမခႏ ၱီးဆရာေတာ္ၾကီးက ရွင္သီရိဟူေသာ ဘဲြ႔ေတာ္ေဟာင္းမွ ဆန္းဂုဏ္ႏွင့္ညီညြတ္သည့္ ဦးသုဇနဟူေသာ ဘဲြ႔ေတာ္သစ္သုိ႔ ေၿပာင္းေပးေတာ္မႈရာ ထုိဘဲြ႔ေတာ္ၿဖင့္ပင္ ယေန႔တုိင္ထင္ရွားလ်က္ရွိသည္။
ပရိယတၱိကုိ သင္ၾကားေတာ္မႈၿခင္း
ဆရာေတာ္သည္ ရွင္သာမဏ ၿဖစ္သည္မွစ၍ ကဇြန္းေဒါင့္ရြာေက်ာင္းဆရာေတာ္ အရွင္ေဥယ်၊
စင္ပုံရြာေက်ာင္း ဆရာေတာ္အရွင္စႏၵ၊ ကင္းပန္းရြာဂုိဏ္းေထာက္ဆရာေတာ္ၾကီး အရွင္ဂႏၶမာ။
၀န္းသုိၿမိဳ႔ ပထမခႏီးၱဆရာေတာ္ၾကီး အရွင္စႏိ ၱမာတုိ႔အထံ၌ အေၿခခံပိဋက က်မ္းစာမ်ားကုိ သင္ယူေတာ္မႈသည္။အထူးသၿဖင့္ ေလာကီ ေလာကုတၱရာ စြယ္စုံပညာရွင္ၾကီးၿဖစ္ေတာ္မႈေသာ
စင္ပုံတရာေတာ္ၾကီးထံ၌ ေဗဒင္ပညာကုိ ဇာတာဖဲြ႔ႏုိင္သည္အထိ ဆည္းပူးေတာ္မႈခဲ့ပါသည္။
ရဟန္းၿဖစ္ၿပီးလွ်င္ ခုနစ္၀ါေၿမာက္ သင္ရုိးေပါက္ရမည္ဟူေသာ အဓိ႒ာန္ခ်က္ၿဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပထမခႏီးၱဆရာေတာ္ၾကီးအထံ၌ ပါ္ဠိေတာ္ အ႒ကထာ၊ ဋီကာစေသာ က်မ္းမ်ားကုိ သင္ေတာ္မႈစဥ္ ရဟန္းငါး၀ါ အရ၌ထုံနာ၊ ေလနာေရာဂါမ်ားစဲြကပ္လာသၿဖင့္
ပါဠိေတာ္ က်မ္းရင္း ၂၀ႏွင့္ အ႒ကထာ ၁၀က်မ္းတုိ႔သာ ၿပီးေၿမာက္ခဲ့ပါသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ရဟန္း ၉၀ါအရ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပထမ ခႏ ၱီးဆရာေတာ္ၾကီး၏ အစီအစဥ္ၿဖင့္
မႏ ၱေလးၿမိဳ႔အေရွ႔ၿပင္ခင္မကန္တုိက္ သုဓမၼာဥကၠ႒ဆရာေတာ္၊ နန္းေရွ႔တုိက္ေက်ာင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ဆရာေတာ္တုိ႔အထံ၌လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ၿပင္ဘုရားၾကီးတုိက္၊ ပထမတုိက္အုပ္ဆရာ္ေတာ္ဘုရားၾကီး၊ ေရႊေရးေဆာင္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၊ ကဗ်ာနန္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးမ်ား အထံ၌လည္းေကာင္း၊ အေနာက္ၿပင္ခင္မကန္တုိက္၊ ဗန္းေမာ္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ဦးသုတ၊ စကုတုိက္ ဆရာေတာ္ဦးပ႑ိတတုိ႔ အထံ၌လည္းေကာင္း၊
ဆန္း၊ အလကၤာ ၊ေနတိၱ စသည္တုိ႔ၿဖင့္ ပါဠိ၊ အ႒ကထာ ၊ဋီကာက်မ္းရုိးသြားကုိေလ့လာသင္ၾကားေတာ္မႈခဲ့ပါသည္။
ဆရာေတာ္သည္ ရဟန္းၿဖစ္စ ပထမ ခႏီးၱဆ၇ာေတာ္ဘုရားၾကီးထံတြင္ ပရိယတၱိ စာေပမ်ားကုိ
ေလ့လာဆည္းပူးေနစဥ္ စာသင္သား ရဟန္း သာမေဏ တုိ႔အား ေန႔၀ါ ည၀ါ တစ္ေန႔လွ်င္ စာ၀ါ ၁၂၀ါအထိ ပုိ႔ခ်ေတာ္မႈသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ရဟန္း ၆၀ါအရ ေက်းဇူးရွင္ မိခင္ၾကီးကုိ အေၾကာင္းၿပဳ၍ မိမိရပ္ရြာ ေယာနယ္သုိ႔ၿပန္ၾကြေတာ္မႈကာ ေရႊယင္းမာပင္ေက်ာင္း၌ ၃ႏွစ္၊ ၃၀ါတုိင္တုိင္ ရဟန္းငယ္ရွင္ငယ္တုိ႔အား စာေပပုိ႔ခ် သင္ၾကားေပးေတာ္မႈပါသည္။ရဟန္း ၁၂၀ါအရတြင္ ပထမခႏီးၱဆရာေတာ္ၾကီး၏ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ ခႏီးၱစာသင္တုိက္ၾကီး၌ တုိက္အုပ္ဆရာေတာ္အၿဖစ္ တာ၀န္ယူ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေတာ္မႈသည္။
၁၂၉၃ ခုႏွစ္ ၁၉၀ါအရတြင္ ပထမ ခႏီးၱဆရာေတာ္ၾကီး ဘ၀နတ္ထံပ်ံလြန္ေတာ္မႈခ်ိန္မွစၿပီး တုိက္ပုိင္ဆရာေတာ္ၿဖစ္ေတာ္မႈသည္။ ထုိအခ်ိန္မွစၿပီး မိမိေက်းဇူးရွင္ဆရာေတာ္ၾကီးခ်မွတ္ေတာ္မႈခဲ့သည့္ ပရိယတၱိ သာသနာေတာ္ၾကီးမပ်က္စီး မညိူိးမွိန္ရေအာင္ ၊တုိးတက္သည္ထက္ တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေတာ္မႈခဲ့သည္။

ဆရာေတာ္သည္ သံဃသု႒ဳ သံဃာဖာသု သာသနာ့၀ိပုလ သမဂၢသေမာဓန ၿဖစ္ေၿမာက္ေရးအက်င့္စရိတၱ ေကာင္းမြန္ေရး ပရိယတၱိတုိးတက္ေရးတုိ႔ကုိ ေရွးရႈေတာ္မႈလ်က္ ဥပုသ္ေန႔တိင္း ဥပုလ္ၿပဳအၿပီးတြင္ ဆုံးမၾသ၀ါဒေပးေတာ္မႈသည္။
သက္ေတာ္ ၅၈ႏွစ္၊ သိကၡာေတာ္ ၃၉၀ါအရတြင္ ရဟန္းရွင္လူတုိ႔၏ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း တရားေကာင္းကုိ ရွာမွီးရာ ဗဟုိဌာနၾကီးသဖြယ္ ၿဖစ္သည့္ ၀န္းသုိၿမိဳ႔ႏွင့္ တစ္မုိင္သာသာခန္႔ေ၀းကြာသည့္ ေတာင္ကုန္းတစ္ခုတြင္ ခရီးရိပ္သာကုိ (မႏၱေလး ၿမစ္ၾကီးနားရထားလမ္းတြင္ ၊ ၀န္းသုိၿမိဳ႔ဘူထာအ၀င္ ၁မုိင္သာသာခန္႔ခန္႔တြင္ ရထားေပၚမွေနဖူးၿမင္ႏုိင္ပါသည္) တည္ေထာင္ေတာ္မႈကာ အတၱာနေမ၀ ပထမံ ပဋိရူပ နိ၀ သေယ ေဒသနာေတာ္ႏွင့္အညီ မိမိကုိယ္တုိင္လည္း ၾကိဳးစားအားထုတ္ေတာ္မႈ၍ ေရာက္လာသည့္ ရဟန္းရွင္လူတုိ႔အားလည္း ၀ိပႆနာကမၼ႒ာန္း အားထုတ္နည္းတုိ႔ကုိ
ေန႔ညဥ့္မလပ္ ေဟာၾကားၿပသေတာ္မႈသည္။
ဆ႒သဂၤါယနာ တင္ပဲြၾကီး၌ ပါဠိ၀ိေသာဓက တာ၀န္ႏွင့္ ဆ႒သံဂီတိဘာဏကတာ၀န္မ်ားကုိ
ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္အၿပင္ ကသာခရုိင္၊ ၀ိနိစ ၦယဌာနတြင္ ခရုိင္၀ိနည္းဓုိရ္ဆရာေတာ္အၿဖစ္ေဆာင္ရြက္ေတာ္မႈခဲ့ပါသည္။။
၁၉၆၅ ခုနစ္၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႔ သာသနာသန္႔ရွင္းၿပန္႔ပြားေရး ဂုိဏ္းေပါင္းစုံအစည္းအေ၀းၾကီးၿဖစ္ေၿမာက္ေရးဦးစီးဆရာေတာ္ ၂၁ပါးတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေတာ္မႈခဲ့ပါသည္။
၁၃၂၃ခုႏွစ္ တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းသည့္ အဂၢမဟာပ႑ိတဘဲြ႔တံဆိပ္ေတာ္ကုိ အလွဴခံရရွိေတာ္မႈသည္။စာေပက်မ္းဂန္ ေရးသားၿပဳစုေတာ္မႈၿခင္း

ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ ခႏးီၱစာသင္တုိက္ၾကီး၌ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္၊ စာေပက်မ္းဂန္ပုိ႔ခ်မႈတာ၀န္( ေရာက္လာေသာ ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမမ်ားအား
ဒါနကထာ၊ သီလကထာ စေသာ ေဟာေၿပာမႈတာ၀န္ )မ်ားကုထမ္းေဆာင္ေတာ္မႈစဥ္
အားလပ္ခ်ိန္မ်ား၌ ရဟန္းရွင္လူတုိ႔၏ အက်ိဳးအတက္ ေအာက္ပါက်မ္းစာမ်ားကုိ ေရးသားေတာ္မႈခဲ့ပါသည္။
၁။ ဘာသာအလင္းၿပ(ပထမတဲြ)၊ဘာသာအလင္းၿပ(ဒုတိယတဲြ)၊ဘာသာအလင္းၿပ(တတိယတဲြ)
၄။သစၥာအလင္းၿပက်မ္းၾကီး
၅။သစၥာေဆာင္ပုဒ္မ်ား
၆။ သစၥသေခၤပ
ရ။စတုသစၥကမၼ႒ာန္း
၈။ ဥပုသ္ေစာင့္လက္စဲြ၊
၉။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္
၁၀။သုဂတိလမ္းညႊန္၊
၁၁။ ၀န္းသုိရာဇ၀င္၊
၁၂၊ ပညတ္ပရမတ္ခဲြ၊
၁၃။ ကလ်ာဏပုထုဇၨနပကာသနီ၊
၁၄။ခႏၶာဒိပကာသနီ၊
၁၅။ ပရိ၀ါသ၀တၱပကာသနီ၊
၁၆။ ဒြတၱိ ံသကာႏုပႆနာ၊
၁၇၊ခႏီးၱတုိက္ ၀တ္ရြတ္စဥ္၊
၁၈၊ခႏီးၱရိပ္သာ ၀တ္ရြက္စဥ္၊
၁၉။ ခႏီးၱတုိက္ ရွင္္က်င့္၀တ္၊
၂၀။ ေက်ာက္ေၿမာင္းစာတမ္း၊
၂၁။ ေစတီယစာတမ္း၊
၂၂၊ဒါနသီလအလင္းၿပ၊
၂၃၊ ၀ိနယသံေခပက်မ္း (ေနာက္ဆုံးေရးသားသည္) စသည္ၿဖင့္ က်မ္းေပါင္း၂၃က်မ္ေရးသား
ၿပဳစုေတာ္မႈခဲ့သည္။ (ငယ္စဥ္ဘုရားဖူးထြက္ရစဥ္က ရဟႏၲာအရွင္ၿမတ္တစ္ပါးဟု ေက်ာ္ေစာတဲ့ဆရာေတာ္တစ္ပါးက ခႏီးၱဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးေရးသားၿပဳစုေတာ္မႈတဲ့
သစၥာအလင္းၿပက်မ္းၾကီးကုိ ၾကည့္ရႈ႔ခ်င္ေၾကာင္းမိန္႔ၾကားခဲ့သည္ကုိ ခုထိမေမ့ႏုိင္ပါ။)
၁၃၄၁ ခုႏွစ္တါင္ ၿပည္ေထာင္စုဆုိရွယ္လစ္သမၼတ ၿမန္မာႏဳုိင္ေတာ္၊ ႏဳိင္ငံေတာ္ေကာင္စီက ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းသည့္ အဘိဓဇမဟာရ႒ဂုရု ဘဲြ႔တိဆပ္ေတာ္ၿမတ္ကုိ အလွဴခံရရွိေတာ္မႈခဲ့ပါသည္။ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးသည္
၁၃၄၈ ခုႏွစ္၊ ၀ါဆုိလဆန္း ၈ရက္ေန႔ ၊နံနက္ ၁၁နာရီ ၄၅မိနစ္တြင္ ခႏၶာ၀န္ခ်ေတာ္မႈသည္။

(ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ေထရုပၸတၱိအက်ဥ္းကုိ “ေက်းဇူးရွင္ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ ၀ိပႆနာရႈနည္းမ်ား ”စာအုပ္မွေတြ႔ရွိေရးသားပူေဇာ္ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္ )
စာဖတ္သူ ဓမၼမိတ္ေတြမ်ား ကုိယ္စိတ္ႏွလုံးရႊင္ၿပဳးံႏဳိင္ၾကပါေစ)

ၿငိမ္းေအးထြန္း (၀န္းသုိ)
mgnyeinae@gmail.com