Thursday, 16 October 2008

ကံ ၊ဥာဏ္ ၊၀ီရိယအေၾကာင္း

မဟာဂႏၶာရုံဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသေရးသားဆုံးမေတာ္မႈတဲ့ ရတနာဂုဏ္ရည္စာအုပ္မွ မွတ္သားမိတာေလးေတြကုိ ၿပင္ဆင္ၿဖည့္စြတ္ေရးသားလုိက္ပါသည္။ဆရာေတာ္ဘုရားက ကံဥာဏ္၀ိရိယအေၾကာင္းကုိေအာက္ပါအတုိင္းအဓိပၸာယ္ဖြင့္ေတာ္မႈပါသည္။။။။
ကံအေၾကာင္း။ ။ကမၼ - ဟူေသာပါဠိစကားကုိ ၿမန္မာလုိ ကံဟုေခၚပါတယ္။ ထုိေၾကာင့္ကုိယ္ၿဖင့္လုပ္မႈ ၊ႏႈတ္ၿဖင့္ေၿပာဆုိမႈ၊ စိတ္ၿဖင့္ၾကံစည္မႈမ်ားကုိကံဟုသတ္မွတ္ပါ။ ထုိကံသည္ ေရွးေရွးဘ၀ကၿပဳခဲ့ေသာကံ၊
ယခုဘ၀မွၿပဳအပ္ေသာကံ ဟုႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ထုိႏွစ္မ်ိဳးတုိ႔တြင္ အက်ိဳးတစ္ခုကုိေပးရာ၌ ေရွးေရွးကံသည္
လုိရင္းအေၾကာင္းတည္း။ ယခုဘ၀ကံမွာ ယခုဘ၀အတြက္ေရွးက အခြင့္ရေအာင္၊ သုိ႔မဟုတ္ အားရွိေအာင္ကူညီေထာက္ပံ့ရုံသာၿဖစ္တယ္။ ေနာက္ဘ၀၌ကားဆုိင္ရာအက်ိဳးကုိ ကုိယ္တုိင္ေပးခြင့္
ရွိႏုိင္ပါတယ္။
ထုိေရွးကံမ်ားသည္ အလြန္အားေကာင္းေသာကံ၊ သာမန္ေလာက္သာရွိေသာကံ ဟုႏွစ္မ်ိဳးရွိၿပန္သည္။
ထုိအထဲတြင္ နံမွတ္(၁)ကံ၏အက်ိဳးေပးပုံက အလြန္ထင္ရွား၏။ ဥပမာ- ရွင္ဘုရင္၊ သူေ႒း၊ မႈးမတ္စသည္တုိ႔ကုိၿဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ဆင္းရဲသားအမ်ိဳး၌ ၿဖစ္ေစကာမႈ တနည္းအားၿဖင့္ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေစႏူိင္သည္။ ဒုတိယ ကံမ်ိဳး၏ အက်ိဳးေပးပုံမွာ မထင္ရွားလွ။ သူမ်ားနည္းသူအက်ိဳးမ်ိဳးကုိသာရေစႏုိင္သည္။ ထုိကံမ်ားသည္ ဤလူ႔ၿပည္ေလာက၌ မိမိတုိ႔ခ်ည္းအက်ိဳးေပးဖုိ႔ ခဲယဥ္းသၿဖင့္ အက်ိိဳးေပးခြင့္ရေအာင္ ဥာဏ္၀ီရိယႏွင့္သတိဟူေသာ
ပေယာဂက ကူညီေပးရသည္။
ဥာဏ္အေၾကာင္း။ ။အဘိဓမၼာနည္းအရ အကုသုိလ္အၿပစ္မရွိေသာ တတ္သိလိမၼာမႈကုိသာ "ဥာဏ္"ဟုဆုိရေသာ္လည္းကံ အက်ိဳးေပးခြင့္သာေအာင္ ၾကံေဆာင္ရသည့္အရာ၌မႈ အၿပစ္ရွိသည္ၿဖစ္ေစ
မရွိသည္ၿဖစ္ေစ တတ္သိမႈ၊ ပါးနပ္၊ ဖ်တ္လတ္ သြတ္လတ္ခ်က္ခ်က္ခ်ာခ်ာႏွင့္ အရာရာႏွံစပ္မႈမ်ားကုိ
ဥာဏ္ဟုပင္ေခၚရေပသည္။ ထုိဥာဏ္သည္ ၁-မိမိဘာသာတတ္သိလိမၼာေသာဇာတိဥာဏ္ ၊
၂- ေနာက္မွၿဖစ္ေပၚလာေသာ "ပ၀တၱိဥာဏ္"ဟုႏွစ္မ်ိိဳးႏွစ္စားရွိၿပန္သည္။
ထုိႏွစ္မ်ိဳးတြင္ ဇာတိဥာဏ္ ရွိသူမွာ ေၿပာဖြယ္မလုိ။ ဇာတိဥာဏ္ကုိအေၿခခံ၍ ပ၀တၱိဥာဏ္လည္း တုိးပြားေအာင္ ၾကိဳးစားပါလွ်င္ လူတြင္တစ္ေယာက္ ဆုိရေလာက္ေအာင္ ထြန္းေတာက္လာႏုိင္ပါသည္။
ဇာတိဥာဏ္မရွိသူအတြက္မွာမႈ က်မ္းစာအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ၾကည့္ရႈ႔သင္ယူၿခင္း၊ မိမိထက္သိနားလည္ေသာ ပညာရွိထံ ဆည္းကပ္ၿခင္းတုိ႔ၿဖင့္ ပ၀တၱိဥာဏ္ ၿဖစ္ေပၚလာေအာင္ၾကံေဆာင္အားထုတ္ရာ၌ ယခုအခါ
စာသင္ၿခင္း၊ ေဒသႏ ၱရဗဟုသုတရွာၿခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ပ၀တၱိဥာဏ္တုိးပြားလွ်က္ ေလာကီၾကီးပြားေရး
သံသရာၾကီးပြားေရးတုိ႔၌ ထိပ္တန္းေရာက္ေနသူမ်ားကုိၾကည့္ပါ။
နီတိပ်ိဳ႔၌လည္း
"ေကာင္းစြာမေရွာင္ ၊နားေထာင္သူကား၊ အၾကာင္းအၿမင္၊
မ်ားေၿမာင္စင္၏၊ ဂုဏ္အင္ပြား၍ ၊ပညာေလြ႔မူ၊ေအာက္ေမ့ဥာဏ္ၿဖင့္၊
ဆင့္ဆင့္မနား၊ က်ိဳးစီးပြားကုိ၊ေထာက္ထားစာနာ ၊သိလိမၼာ၏၊
သိပါသူသည္၊ အရွည္ခ်မ္းသာ၊မဂ္လာကုိ ၊အခါေလးၿမင့္၊ ေဆာင္ႏုိင္သင့္။"
ဟုစပ္ဆုိထားပါသည္။
အသိအလိမၼာ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ကံရွိပါေသာ္လည္း လုံ႔လမရွိလွ်င္မည္သည့္အက်ိဳးမွ် မၿပီးေစႏုိင္။
ဟိ- ထုိစကားမွန္ေၾကာင္းကား၊ သုတၱသ- အပ်င္းအားၾကီး၍ တအိပ္တည္းအိပ္ေနေသာ၊ သိ ံဟႆ-ၿခေသ့ၤ၏၊
မုေခ- ပါးစပ္ထဲသုိ႔၊မိဂါ ။ သမင္တုိ႔သည္၊ နပ၀ိသႏ ၱိ- အလုိအေလ်ာက္ မေရာက္လာၾကကုန္။
(ထ၍ ဖမ္းမႈလုံ႔လၿပဳအုံးမည္ )ဟူလုိ
(ဟိေတာပေဒသ)

၀ီရိယအေၾကာင္း။ ။ကိစၥတစ္ခု ေပၚေပါက္လာလွ်င္ မေၾကာက္မရံြ႔ စြန္႔စြန္႔စားစား အားထုတ္မႈကုိ ၀ီရိယ- လုံ႔လ ဟုေခၚဆုိပါသည္။ဤ၀ီရိယတြင္မွထပ္ၿပီး
၁- ပင္ကုိဇာတိ၀ီ၇ိယ
၂-ေနာက္မွၿဖစ္ေပၚလာေသာ ပ၀တၱိ၀ီရိယ ဟုႏွစ္မ်ိဳးရွိ၏။ ေရွးေရွးဘ၀က၀ီရိယအထုံပါခဲ့သၿဖင့္ဇာတိ၀ီရိယရွိသူမွာ ဥာဏ္ရွိပါလွ်င္သူမ်ားႏွင့္ မယွဥ္သာေအာင္ အက်ိဳးခံစားရပါမယ္ ။၀ီရိယ မရွိသူကားပ၀တၱိ၀ီရိယ ရွိေအာင္ၿပဳၿပင္ရပါလိမ့္မယ္။
၀ီ၇ိယႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ပုဒ္ေလးကေတာ့
"အက်ိဳးအၿပစ္၊ အမ်ိဳးစစ္လ်က္၊ ဆုိးညစ္ရိပ်င္း
သူကုိကြင္း၍ ထန္ၿပင္းလုံ႔လ ရုိသူခမူ၊
၀ီရိယဧကန္တုိးမည္တည္း။"
၀ီရိယ ရွိလုိသူမ်ားအတြက္...
၁။ လုံ႔လ၀ီ၇ိယရွိလွ်င္ ရရွိမည့္အက်ိဳးကုိသိထားသင့္သည္။
၂။ လုံ႔လ၀ီရိယ မရွိလွ်င္ ဤဘ၀ေနာက္ဘ၀၌ ေအာက္က်ေနာက္က်ၿဖစ္ရမည့္အၿပစ္ကုိသိထားနားလည္ရမည္။
၃။ ငါတုိ႔အမ်ိဳးသည္ အထက္တန္းက်၍ ထက္ၿမက္ေသာအမ်ိဳးၿဖစ္ခဲ့၏။ ငါတုိ႔လက္ထက္က်မွ ေအာက္မက်ထုိက္ဟု အမ်ိဳးအရုိး စိစစ္ဆင္ၿခင္ရမည္။
၄။ ပ်င္းရိသူမ်ားကုိ မေပါင္းဘဲေရွာင္ရမည္။ထုိသူမ်ားႏွင့္ အေပါင္းမ်ားလွ်င္
"တံငါနားနီးတံငါ မုဆုိးနားနီး မုဆုိး" ဆုိသလုိ အပ်င္းဓာတ္ကူး၍ အပ်င္းဘက္၌ပါေနတက္သည္ကုသတိၿပဳရပါမည္။
၅။ လုံ႔လၿပင္းထန္သူကုိ ဆည္းကပ္ ခယၿခင္းၿပဳလွ်င္ "ဘုရားဒကာနားနီး
ဘုရားဒကာ" ဟူသကဲ့သုိ႔ ၀ီရိယဓာတ္ကူး၍ အထူးအားတက္တက္သည္ကုိ သတိၿပဳလုပ္ေဆာင္သင့္လွေပသည္။

Monday, 13 October 2008

သီတင္းကြ်တ္လၿပည့္ေန႔ အေၾကာင္း


သီတင္းကြၽတ္လရာသီအခ်ိန္သည္္ မိုးမကုန္ေသးေသာ္လည္း ေနေရာင္ျခည္
ျဖာစျပဳလာၿပီျဖစ္၍ သာယာေတာ့မည့္ ေဆာင္းရာသီ၏ အ႐ုဏ္ဦးအခ်ိန္ပင္
ျဖစ္သ ည။္ ယငး္ အခ်ိန္ တြင္ဝါဆုိကငး္ လြတ္၊သီတင္းကြ်တ္မုိ႔ ဆုိသည္ႏွင့္
အညီ ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ ပညတ္ေတာ္အရ ဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၁ရက္ေန႔က
ပုရမိ ဝါဆုိေတာ္မၾူကသည ့္ သဃံ ာေတာ္မ်ားသည ္ သီတငး္ ကြၽတ္လ ျပည့္ေန႔တြင္
ဝါဆိုသည့္ကာလ ကုန္ဆံုးသြားၾကၿပီျဖစ္သျဖင့္ အရပ္တစ္ပါးသို႔ ညဥ့္အိပ္
ညဥ့္ေန လြတ္လပ္စြာၾကြေတာ္မႈႏုိငၾ္ကေပသည။္
ထုိရာသီတြင္ အႆဝဏီနကၡတ္သည္ စန္းဟု ေခၚေသာ လမင္းႏွင့္အတူ
ယွဥ္ၿပိဳင္ထြန္းပေပသည္။ ရာသီ႐ုပ္မွာ ခ်ိန္ခြင္ကို ကိုင္စြဲေသာ ေယာက်္ား႐ုပ္
သဏၭာန္ျဖစ္ၿပီး ငံုအာစြင့္စြင့္ေရထက္ျမင့္ကာ ဖူးပြင့္ေနၾကရွာေသာ ၾကာျဖဴ၊
ၾကာနီ၊ ၾကာညိဳ၊ ၾကာပု႑ရိက္၊ ၾကာပဒုမၼာ ဟူသည့္ ၾကာမ်ဳိးငါးပါးတို႔သည္
သီတင္းကြၽတ္လ၏ ရာသီပန္းမ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။ ထိုလတြင္ ဆီမီးျမင္းမိုရ္ပြဲ
(ဝါ) တာဝတႎသာပြဲကို ရာသီပြဲအျဖစ္ က်င္းပျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ေန႔တာ
ညတာညီမွ်ေသာ လျဖစ္ေသာ ဤသီတင္းကြၽတ္လကို ကင္းဝန္မင္းႀကီးက
''သီတင္းကြၽတ္ၿပီ၊ တူရာသီ၊ အႆဝဏီရွိန္ဝါရႊန္း၊ ၾကာမ်ဳိးလည္းစို၊ မီးျမင္း
မိုရ္ ဗဟိုအခ်ာထြန္း''ဟု စပ္ဆိုခဲ့ေလသည္။
သီတင္းကြၽတ္လကို သန္တူ၊ ဝသႏၲဥတု တူရာသီျဖစ္ေသာလ၊ သီတင္း
ဝါလကြၽတ္ေသာ လဟု ေဝါဟာရလီနတၴဒီပနီတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေကာက္
စပါးပင္မ်ား ေပါက္ဖြားေထာင္မတ္ထြက္လာေသာလ၊ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား
မိမိတို႔ ေက်ာင္းအရပ္အတြင္း၌သာ သီတင္းသံုးေနထိုင္ျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္
ေသာ လဟု ျမန္မာလအမည္မ်ား စာအုပ္တြင္လည္းေကာင္း အသီးသီး
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။
ေဂါတမရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္ မဟာသကၠရာဇ္ ၁ဝ၉ခုႏွစ္ ဝါဆုိ
လျပည့္ေန႔၌ သာဝတၳျိပည္အနီးဝယ္ ဘုရားရွင္၏ မိန္႔ေတာ္မူခ်က္ႏွင့္အညီ
ေကာသလႅဘုရင္၏ ဥယ်ာဥ္မႉး ေမာင္က႑စုိက္ပ်ိဳးလုိက္သည့္ က႑မၺမည္
ေသာ သရက္ျဖဴပင္အနီးတြင္ အယူလြဲမွားေနတာ တိတၳိတစ္သင္းတုိ႔အား
တန္ခုိးျပာဋိဟာ ဖန္ဆင္းျပေတာ္မူကာ ႏွိမ္နင္းေခ်ခြၽတ္ေတာ္မူခဲ့သည္။
ထုိ႔ေနာက္ ဗုဒၶျမတ္စြာသည္ မယ္ေတာ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ သႏၲဳတိသနတ္သားအား
အဘိဓမၼာတရား ေဟာၾကားေတာ္မူျခင္းျဖင့္ ေက်းဇူးဆပ္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္
တာဝတႎသာနတ္ျပည္သုိ႔ၾကြေတာ္မူ၍ သတၱမ ဝါကပ္ေတာ္မူပါသည္။ ဘုရား
ရွင္သည္ ပ႑ဳကမၺလာ ျမေက်ာက္ဖ်ာထက္တြင္ ထက္ဝယ္ဖြဲ႕ေခြ ေနေတာ္မူ
လ်က္ မယ္ေတာ္မိနတ္သားအမႉးျပဳသည့္ စၾကဝဠာေပါင္း တုိက္တစ္ေသာင္း
တုိ႔မွ ခေညာင္းေရာက္ရွိလာၾကေသာ နတ္ျဗဟၼာပရိသတ္တုိ႕၏ အလယ္၌
အဘိဓမၼာတရားေတာ္ျမတ္ကုိ ဝါတြင္းသုံးလပတ္လုံး ေန႔ညမစဲ ေဟာၾကား
ေတာ္မူခဲ့သည္။
အဘိဓမၼာေဒသနာေတာ္သည္ ဓမၼကၡႏၶာေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္
အနက ္ ထက္၀က္မွ်ပင္ရွိ၏ လြန္စြာမ်ားၿပားရွည္လ်ား၍ ၀ါတြင္းသုံးလ
ဆက္တုိက္ေဟာမွ ျပီးဆုံး၏။ ထုိမွ်ရွည္လ်ားေသာ ေဒသနာေတာ္ကုိ လူ႕ျပည္
တစ္ေနရာတည္း၊ ဣရိယာပုဒ္တစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္ ဆက္တုိက္နာၾကားႏုိင္သည့္
ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး မရွိသည့္အတြက္ ယင္းအဘိဓမၼာေဒသနာေတာ္ကုိ လူ႕ျပည္၌
ေဟာၾကားေတာ္မမူဘဲ နတ္ျပည္၌သာ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
ဘုရားရွင္၏ အဘိဓမၼာတရားေဒသနာ ေဟာၾကားျခင္းသည္ ဝါတြင္း
သုးံ လေျမာကျ္ ဖစ္ေသာ သတီ ငး္ ကြၽတ္လ ျပည့္ ေန႔၌ ျပးီ ဆုးံ ေလသည။္ ယငး္ သု႕ိ
တရားေရေအး အျမိဳက္ေဆးကုိ တုိက္ေကြၽးေတာ္မူျပီးေနာက္ ဤဝါကြၽတ္ခ်ိန္
တြင္ တာဝတႎသာနတ္နန္းမွသည္ သကၤႆနဂုိရ္သုိ႕ သိၾကားမင္း ဖန္ဆင္း
လႉဒါန္းသည့္ ေရႊေစာင္းတန္း၊ ေငြေစာင္းတန္း၊ ပတၱျမားေစာင္းတန္းဟူေသာ
ေစာင္းတန္းသုံးသြယ္ျဖင့္ နတ္အေပါင္းက လက္ယာဘက္ ေရႊေစာင္းတန္းမွ
လည္းေကာင္း၊ ျဗဟၼာၾကီးမ်ားက လက္ဝဲဘက္ ေငြေစာင္းတန္းမွလည္းေကာင္း
ျခံရံလ်က္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္သည္ အလယ္ဗဟုိ၌တည္ရွိေသာ ပတၱျမားေစာင္း
တန္းျဖင့္ သက္ဆင္းၾကြျမန္းေတာ္မူေလသည္။ ယင္းသုိ႕ သက္ဆင္းၾကြျမန္းရာ
တြင္ ပဥၥသိခၤနတ္သားက သုံးဂါဝုတ္ပမာဏရွိသည့္ ေဗဠဳဝနတ္ေစာင္းၾကီးကုိ
လက္သံကုန္တီး၍ ပူေဇာ္ကာ လက္ယာနံပါးမွ လည္းေကာင္း၊ မာတလိနတ္သား
ကလည္း နတ္၌ျဖစ္ေသာ ပန္း၊ နံ႔သာအေမႊးအႀကိဳင္တို႔ကို ကိုင္စြဲလ်က္ ဘုရား
ရွင္ကို ပူေဇာ္ကာ လက္ဝဲနံပါးမွလည္းေကာင္း၊ သုယာမနတ္မင္းသည္ စာမရီ
သားၿမီးယပ္ကိုခတ္လ်က္ လည္းေကာင္း၊ သႏၲ ဳတိသနတ္မင္းသည္ ပတၱျမား
ယပ္ဝန္းကို တလႊဲလႊဲခပ္လ်က္ လည္းေကာင္း၊ သိၾကားမင္းသည္ ဝိဇယုတၱရ
ခ႐ုသင္းကို မႈတ္လ်က္ လည္းေကာင္း လက္ယာဘက္မွပင္ ပူေဇာ္ၾကကာ

သက္ဆင္းလိုက္ပါလာၾကသည္။ ထိုနည္းတူ ႂကြင္းေသာ စၾကဝဠာတိုက္တို႔၌
ေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ နတ္တို႔မွ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပူေဇာ္မႈကိုျပဳၾကလ်က္လည္း
ေကာင္း၊ လက္ဝဲဘက္ ေငြေစာင္းတန္းမွလည္း သဟံပတိျဗဟၼာႀကီးက ျဗဟၼာ
ထီးျဖဴႀကီးကို ေဆာင္းမိုးပူေဇာ္လ်က္ လည္းေကာင္း သက္ဆင္းလိုက္ပါလာ
ေပသည္။ထုိအခ်ိန္တြင္သာဝတျိၴ ပည္၌္ ရၾိွ ကကုန္ေသာ ပရိသတ္အ ေပါငး္ တုိသ႔ ည္
လည္း သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ မဟာပဝါရဏာေန႔၌ နံနက္စာစားၾကၿပီးလွ်င္
''ယေန႔ ျမတ္စြာဘုရားကို သကၤႆၿမိဳ႕တံခါး၌ ဖူးေျမာ္ၾကရကုန္ေတာ့အံ့''ဟု
ထြက္လာခၾဲ့ ကရာ အခ်န္အနညး္ ငယ္အတြင္းမွာပင ္ သကႆၤ ၿမဳိ ႕တခံ ါးသုိ ႔ ဆုိက္
ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။
ဤသို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နတ္ျဗဟၼာအေပါင္းၿခံရံလ်က္ တာဝတႎသာ
နတျ္ ပည္မွ သက္ဆငး္ ေတာ္ ၍ူ လျ႔ူ ပည္သုိ႔အေရာက္ေစာငး္ တနး္ ဥးီ ၌ လကယ္ ာ
ေျခေတာ္မခ်မီလွ်င္ပင္ ဘုရားရွင္ကို တပည့္ႀကီး ရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္က
ပထမဦးစြာရွိခုိးပူေဇာ္ၿပီး ထုိေ႔ နာက္မွ က်န္ေသာပရိသတ္တုိ႔ကၿမတ္စြာဘုရား
ကို ရွိခိုးဖူးေျမာ္ ပူေဇာ္ၾကေလသည္။ ထိုသကၤႆၿမိဳ႕တံခါးဝ၌ ေစာင္းတန္းမွ
ပထမဦးဆံုး လက္ယာေျခေတာ္ခ်ရာအရပ္သည္ ေနာင္အခါဝယ္ ''အစလ
ေစတိယဌာန''ဟူ၍ အမည္ထင္ရွားေလသည္။
ယင္းသို႔ ရွင္သာရိပုတၱရာအမႉးျပဳေသာ လူနတ္ျဗဟၼာ သတၱဝါအေပါင္း
ပါဝင္သည့္ ပရိသတ္မ်ားက ဘုရားရွင္အား ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ ပူေဇာ္ပြဲႀကီး
ကုိ ဆင္ယင္ က်င္းပခဲ့ၾကသည္မွာ ၿမတ္စြာဘုရားရွင္ ခုနစ္၀ါေၿမာက္တြင္
ျဖစ္၍္ ယခု ျမန္မ ာသကၠရာဇ ္ ၁၃၇ဝျပည့္ႏွစ္တြင္ႏွစ္ေပါင္း၂၅၉ဝ(ႏွစ္ေပါင္း
၂၆ဝဝနီးပါး) ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေပသည္။
ျမန္မာတို႔သည္ ဗုဒၶျမတ္စြာ တာဝတႎသာနတ္ျပည္မွ ဆင္းသက္ေတာ္
မူခဲ့သည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ''တာဝတႎသာပြဲေတာ္''ဟု လည္းေကာင္း၊
တာဝတႎသာနတ္ျပည္တည္ရွိရာ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ထိပ္မွ ဆင္းသက္ေတာ္မူသည္
ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ''မီးျမင္းမိုရ္ပြဲ''ဟု လည္းေကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေခၚေဝၚၾက
ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သီတင္းကြၽတ္မီးထြန္းပြဲေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပုဂံ
ေခတ္ထုိးေက်ာက္စာမ်ားတြင္ ေကာငး္ မႈစာရင္း မ်ား၌ပါဝင္ ၾကာငး္ မေတ႕ြ ရရိွ
ေသာလညး္ ပုဂ့ရွိျမငး္ ကပါဂူ ေျပာကႀ္ ကးီ ဘုရားတြင္ေတြ႔ရွိရေသာ ပန္းခ်ီကားအရ
ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား တာဝတႎသာနတ္ျပည္မွ သကၤႆၿမိဳ႕သို႔ ႂကြဆင္းလာေတာ္
မူပံု သ႐ုပ္ေဖာ္ေရးဆြဲထားသည္ကို ေထာက္႐ႈ၍ ပုဂံေခတ္က မီးထြန္းပြဲေတာ္
အား ပုဂံသားမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ယူဆႏိုင္ပါသည္။
ကုနး္ ေဘာင္ေခတ္အလယ္ပုိင္း၌ သီတင္းကြ်တ္လ ဆီးမီးထြန္းညွိပူေဇာ္ပုံ
ကုိ ဘုိးေတာ္ဘုရားလက္ထက္ ထင္ရွားသည့္ စာဆုိေတာ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ
ဦးယာက ''ေၾကာ္သဲအုတ္ေအာ္၊ ပူေဇာ္ဆီမီး၊ ညီးညီးဝင္းဝင္း၊ ထြန္းလင္း
ေရာင္ရွိန္၊ အာလိန္ငါးဆင့္၊ ရႊန္းရႊန္းတင့္သား၊ နတ္မင္းစံရာ၊ ဝတႎသာသုိ႔၊
ေလးျဖာေရာင္စုိ၊ ျမင္းမိုရ္ပြဲႀကီး''ဟု လူးတားျဖင့္ ဖြဲ႕ဆုိေရးစပ္ခဲ့သည္။
သီတင္းကြၽတ္လတြင္ ပြင့္ၾကသည့္ ရာသီပန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ၾကာမ်ဳိး
ငါးပါးႏွင့္ က်င္းပေလ့ရွိသည့္ မီးျမင္းမိုရ္ပြဲစသည့္ သ႐ုပ္ကုိ ေဖာ္ၫႊန္းလ်က္
စာဆုိေတာ္ ဖုိးသူေတာ္ဦးမင္းက ''ၾကာငါးမည္ႀကိဳင္သင္းလုိ႔၊ လွ်ံဝင္းတဲ့
ေျပာင္ထိန္၊ ေရႊနန္းေတာင္ေတာ္ဦးမွာ ကြန္႔ျမဴးျမင္းမုိရ္မီး၊ ညီးတဲ့ခါခ်ိန္
ရွိဦးငယ္ႏွိမ္၊ သုံးႀကိမ္႐ုိေပ်ာင္း၊ သကၠစၥာဂါရဝါႏွင့္ စဥ္အလာပူေဇာ္ပြဲကုိ
ႏႊဲၾကေပေတာင္း''ဟူ၍ ဖြဲ႕ဆုိထားပါသည္။
ဗုဒၶျမတ္စြာသည္ တာဝတႎသာနတ္ျပည္၌ အဘိဓမၼာ ေဒသနာေတာ္ကုိ
ဝါတြင္းသုံးလပတ္လုံး ေဟာၾကားၿပီးေနာက္ သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေန႔တြင္
လူ႔ျပည္သို႔ ျပန္ၾကြလာသည္ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေန႔တြင္
''အဘိဓမၼာ အခါေတာေ္ န'႔ 'ကု ိ က်ငး္ ပၾကသည။္ သတီ ငး္ ကြၽတ္ လျပည့္ေန႔တြင္
ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား ပဝါရဏာပြဲ ျပဳလုပ္က်င္းပၾကသည္။ ပဝါရဏာ၏
အဓိပၸာယ္မွာ ဖိတ္ၾကားျခင္း၊ ေတာင္းပန္ျခင္း၊ တိုက္တြန္းျခင္းဟူ၍ ျဖစ္သည္။
ပ၀ါရဏာပဲြကား သီတင္း္ သုးံ ေဖာ ္ ရဟနး္ သဃံ ာေတာ္မ်ားအခ်ငး္ ခ်ငး္ တစ္ပါး
ေသာ ပုဂဳၢိလ္အေပၚတြင္ၿဖစ္ေစ မိမိအေပၚတြင္ၿဖစ္ေစတရားေတာ္ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီ
ဖီလာျဖစ္မႈမ်ားရွိခဲ့ပါက အခ်င္းခ်င္း စုေပါင္းေဝဖန္ၾကသည့္ပြဲ၊ သုံးသပ္ၾက
သည့္ပြဲ၊ အမွားကုိျပဳျပင္ အမွန္ကုိဝန္ခံၾကသည့္ပြဲပင္ ျဖစ္သည္။
''ငါ့ရွင္တုိ႔၊ တပည့္ေတာ္သည္ သံဃာကုိဖိတ္ၾကားပါ၏၊ တပည့္ေတာ္
တုိ႔၏ အျပစ္ကုိ ျမင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၾကားေသာ္လည္းေကာင္း၊ သံသယ
ရွိေသာ္လည္းေကာင္း တပည့္ေတာ္အားသနားေသာအားျဖင ့္ ေျပာဆု ိ သိေပး
ၾကပါ၊ အျပစ္ကုိ ကုစားပါမည္''ဟူ၍ ပဝါရဏာျပဳၾကသည္။
ထုိျ႔ ပင ္ မုးိ ေလကငး္ လြတ္ၿပီး ဥတုရာသီသာယာသည့္အခ်ိန္
အခါလည္း ျဖစ္သည္။ ဤလတြင္ ဘုိးဘြား မိဘမ်ား၊ ဆရာသမားတို႔ထံသို႔
တပညသ့္ ားေျမးမ်ားက လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားၿဖင့္ကန္ေတာၾ့ ကေလရာ
မိဘႏွင့္ သားသမီး၊ ဆရာႏွင့္ တပည့္တို႔အၾကား ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးမႈ၊ ႐ုိေသ
ေလးစားမႈမ်ား တိုးပြားကာ ၾကည္ႏူးခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာ ျဖစ္ရေပသည္။
သုိ႔ျဖစ္ရာ ေျခခင္းလက္ခင္းသာခ်ိန္ျဖစ္သည့္ ဤသီတင္းကြၽတ္လတြင္
ေကာင္းမႈကုသုိလ္အဖုံဖုံကုိ ျပဳလုပ္ၾကလ်က္ စိတ္လက္ၾကည္ႏူးစြာ တရား
ဘာဝနာ ပြားမ်ားအားထုတ္ႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္း ေရးသား တင္ျပလုိက္ရပါ
သည္။
တင္ထြဋ္(အစုိးရတုိင္းရင္းေဆး)

Saturday, 11 October 2008

ခ်မ္းသာခ်င္လား ဒါေဆာင္ထား

အနႏၱေမတၱာေတာ္ရွင္ ဘုရားသခင္သည္ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါအမ်ားကုိခ်မ္းသာေစခ်င္ေသာေၾကာင့္
ပြင့္ေတာ္မႈလာၿခင္းၿဖစ။ အနီးစပ္ဆုံးအေနႏွင့္ လူသားေတြကုိခ်မ္းသာေစခ်င္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လူခ်မ္းသာ
တရားေလးပါးကုိ ေက်ာင္းဒကာၾကီး အနာထပိဏ္ကုိအေၾကာင္းၿပဳေဟာၾကားေတာ္မႈထားခဲ့ပါသည္။
လူရယ္လုိ႔ၿဖစ္လာလွ်င္ လူ႔ခ်မ္းသာကုိေတာ့ ခံစားရသင့္သည္။လူ႔ခ်မ္းသာကုိခံစားႏုိင္ဖုိ႔အတြက္
လူ႔ခ်မ္းသာကုိခံစားႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ လူ႔ခ်မ္းသာတရားေလးပါးႏွင့္ၿပည့္စုံရမည္။ လူ႕ခ်မ္းသာတရားေလးပါးဆုိတာ
အတၱိသုခ -ရွိခ်မ္းသာ၊ ရွိသင့္တာေတြရွိလွ်င္ခ်မ္းသာသည္။ ေဘာဂသုခ- ခံစားစံစားခ်မ္းသာ၊ ခံစားသင့္ခံစားထုိက္တာကုိ ခံစားရလွ်င္ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သည္။ အာနဏသုခ- အေၾကြးကင္းလွ်င္ ခ်မ္းသာသည္။ အန၀ဇၨသုခ-အၿပစ္ကငး္ခ်မ္းသာ အၿပစ္ကင္းလွ်င္ခ်မ္းသာသည္။ ဒီေလးပါးႏွင့္ၿပည့္စုံမွ
လူခ်မ္းသာဟုေခၚသည္

ေလာကမွာ ပုိက္ဆံရွိသူ ၊ပစၥည္းဥစၥာရွိသူကုိ လူခ်မ္းသာလုိ႔ေခၚၾကသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္လူခ်မ္းသာၿဖစ္ဖုိ႔
အတြက္ပုိက္ဆံရွိရမည္။ ပစၥည္းဥစၥာရွိရမည္။ ပုိက္ဆံရွိဖုိ႔ ပစၥည္းဥစၥာရွိဖုိ႔ဆုိတာ၀င္ေငြေကာင္းေကာင္းရွိရမည္
၀င္ေငြေကာင္းဖုိ႔အတြက္ အလုပ္ေကာင္းေကာင္းရွိရမည္။ ဒါအေၿခခံအဓိကေသာ့ခ်က္ၿဖစ္သည္။ဒီအံပင္ရွိသင့္တာေတြက ကံရွိရမည္။ ဥာဏ္ရွိရမည္။ဥာဏ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ
အတက္ပညာ၊ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတရွိရမည္။
ၾကိဳးစားမႈ၀ီရိယရွိရမည္။ ေၿပာတက္ဆုိတက္ လုပ္တက္ ကုိင္တက္ ဆုိေသာ လုပ္ရည္ကုိင္ရည္၊ အရည္အခ်င္းရွိရမည္။ စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္းရွိရမည္။ စိတ္ေနစိတ္ထားႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းမႈရွိရမည္။
ကၠေၿႏၵရွိရမည္။ သိကၡာရွိရမည္။ကုိယ္ခ်င္းစာတရားရွိရမည္။ ရုိးသားေၿဖာင့္မတ္မႈရွိရမည္။ လိမၼာပါးနပ္မႈရွိရမည္။အေၿမာ္အၿမင္ရွိရမည္။ ဆင္ၿခင္တုံတရားရွိရမည္။
ေနရာေကာင္းရွိရမည္။ မိတ္ေဆြေကာင္း ၊ေဆြေကာင္း အမီွေကာင္းရွိရမည္။စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာင္းရွိရမည္။
အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ စြန္႔လြတ္မႈ၊ အနစ္အနာခံမႈ၊ ခြင့္လြတ္မႈ၊သည္းခံမႈရွိရမည္။
အတၱိသုခ- ရွိမွခ်မ္းသာမည္။ မရွိလွ်င္ဆင္းရဲမည္။ ခ်မး္သာဖုိ႔အတြက္ရွိရမည့္အရာေတြကေတာ့ေခတ္အား၊ စနစ္အားေလွ်ာ္စြာ မ်ားလွသည္။ခ်မ္းသာခ်င္လွ်င္ေတာ့ ကုိယ့္မွာရွိသင့္ရွိထုိက္သည့္အရာေတြရွိေအာင္လုပ္
ထားရမည္။ၿပည့္ေအာင္ၿဖည့္ထားရမည္။ ရွိလွ်င္ခ်မ္းသာလိမ့္မည္။ မရွိလွ်င္ေတာ့ဒုကၡေတြ႔လိမ့္မည္။လူရယ္လုိ႔ၿဖစ္လာလွ်င္ လူနဲ႔တူေအာင္စားရသင့္သည္။ လူႏွင့္တူေအာင္
ေနရသင့္သည္။ လူကုိလူလုိတန္ဖုိးထားခံရသင့္သည္။ဒါက ေဘာဂသုခဆုိသည့္လူခ်မ္းသာတစ္ပါးၿဖစ္သည္။
ကမာၻမွာလူႏွင့္တူေအာင္ မေနရသူေတြ၊ လူႏွင့္တူေအာင္မစားရသူေတြ၊ လူနွင့္တူေအာင္မ၀တ္ရသူေတြ၊လူကုိလူလုိတန္ဖုိးမထားခံရသူေတြအမ်ားၾကီးရွိသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ေဘာဂသုခဆုိ
ေသာခ်မး္သာတစ္ပါးကလည္း လူအတြက္အေရးၾကီးသည္။
ေယဘုယ်အားၿဖင့္ေတာ့ေဘာဂသုခကအတၱိသုခႏွင့္ဆက္စပ္ေန၏။ ၀တ္စာရွိမွ၀တ္လုိ႔ရမည္. စားစရာရွိမွစားလုိ႔ရမည္။ခံစားစရာရွိမွ ခံစားလုိ႔ရမည္။ ၀ရွိမွ၀ိလုပ္လုိ႔ရမည္။ ၀မရွိဘဲနဲ႔၀ိလုပ္ခ်င္ရင္ေတာ့ဒုကၡေတြ႔မွာေသခ်ာေပသည္.ဒီေတာ့ေဘာဂသုခႏွင့္ၿပည့္စုံဖုိ႔ဆုိတာအတိၱသုခႏွင့္
ၿပည့္စုံမွၿဖစ္မည္။
လူရယ္လုိ႔ၿဖစ္လာလွ်င္လူ႔ခ်မ္းသာကုိခံစားပါ။ ေကာင္းေကာင္းေန၊ေကာင္းေကာင္းစား ေကာင္းေကာင္းသုံး
အဲဒီလုိေကာင္းေကာင္းသုံးအဲဒီလုိမ်ိဳး ေကာင္းေကာင္းေန ေကာင္းစားေကာင္းေကာင္း၀တ္ႏုိင္ေအာင္၊
ေဘာဂသုခအေနႏွင့္ၿပည့္စုံေအာင္ အတၱိသုခအေနႏွင့္ေကာင္းေကာင္းရွာထား၊ ေကာင္းေကာင္းအလုပ္လုပ္ထား၊ေကာင္းေကာင္းၾကိဳးစားထား၊ ေကာင္းေကာင္းစုထားအဓိပၸာယ္ကဒီလုိၿဖစ္သည္။
ဗုဒၶ၏တရားေတာ္သည္ လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္သက္ဆုိင္သလုိလူပုဂၢဳိလ္အမ်ားႏွင့္ဖဲြ႔စည္းထားေသာ
လူ႔အဖဲြ႔အစည္းေတြႏွင့္လည္းသက္ဆုိင္သည္။လူအဖဲြ႔အစည္းေတြမွာလည္း တစ္မိသားစု၊ တစ္ရပ္၊တစ္ရႊာ
တစ္ၿမဳ႔ိ၊ တစ္ႏုိင္ငံ၊ တစ္ကမာၻ၊လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအသီးသီးႏွင့္သက္ဆုိင္သည္။
အရွင္သံ၀ရာလကၤာရ (ဓမၼပိယဆရာေတာ္)

ဆက္လက္ေရးသားပါအုံးမည္

Friday, 10 October 2008

စကားေၿပာဆုိၿခင္းဆုိင္ရာ ပညာရွိတုိ႔၏ၾသ၀ါဒမ်ား

ရဟန္း ပညာရွိ၊ လူပညာရွိတုိ႔သည္ ဗုဒၶ၏ဓမၼ၌ အေၿခခံလ်က္စကားေၿပာၿခင္းဆုိင္ရာေရွာင္ရန္၊
ေဆာင္ရန္မ်ားကုိ ညႊန္ၿပခဲ့သည္မွာအမ်ားအၿပားပင္ ရွိေပသည္။
ကုန္းေဘာင္ေခတ္စာဆုိ ေညာင္ပင္သာ ဦးပုညက(သူတရတာနာဆုံးမစာ)တြင္
-ပိဋကတ္ပင္လယ္၊နယက်ယ္၊ အလြတ္တတ္ၿပီမထင္ႏွင့္၊
တစ္နည္းေတြ႔ရုံ၊ က်မ္းမစုံ၊အာရုံတယ္ၿပီး မကုိးႏွင့္၊
ေကစိသေဘာ၊ တစ္က်မ္းေဟာ၊ အေၿပာတယ္၍မကင္းႏွင့္၊
ဂႏ ၳႏ ၱရ၊ မႏံွ႔ၾက၊ ၀ါဒတယ္၍ မၿငင္းႏွင့္၊
အတၱေနာမတိ၊ ယူမွန္းသိ ၊ဖိ၍ၿပိဳင္၍ မေၿပာႏွင့္၊
ကုိယ့္ထက္ဥာဏ္ရွိ၊ တက္မွန္းသိ မိမိကုိယ္ကုိမေၿမွာက္ႏွင့္၊
ဟူ၍ သတိေပးထားေလသည္။ အင္း၀ေခတ္စာဆုိအရွင္ ရွင္မဟာရဌသာရ၏ဆုံးမစာ
တစ္ရပ္တြင္လည္း...

"ငါ၏စိတ္တြင္၊ ထင္၏မလဲြ၊ လိပ္ခဲတည္းလည္း ဟုတ္တည္းဧကန္ ၊အာမသန္ႏွင့္၊
မွန္သည္တေစမရွ္ိေခ် ဟုဆုိထားဖူးသည္။"

Thursday, 9 October 2008

ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔၏ အေၿခခံသီလ

ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔၏ အေၿခခံအားၿဖင့္ေစာင့္ထိန္းက်င့္သုံးအပ္သည့္ သီလမ်ားကုိ စာရိတၱသီလႏွင့္ ၀ါရိတၱသီလ
ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးခဲြၿခားထားသည္။ စာရိတၱသီလဟူသည္မွာ ၿပဳရမည့္၀တၱရားအသြယ္သြယ္ကုိ မၿငင္းမပယ္ၿပဳက်င့္လုိက္နာၿခင္းၿဖစ္သည္။ ၀ါရိတၱသီလဟူသည္မွာ မသင့္ေလ်ာ္မမွန္ကန္သၿဖင့္
တားၿမစ္ထားေသာအရာမ်ားကုိ မၿပဳလုပ္ဘဲေရွာင္လဲႊေနၿခင္းၿဖစ္သည္။
ေရွာင္က်ဥ္အပ္ေသာ အရာမ်ားကုိ 'ဒုစရုိက္'ဟုေခၚပါသည္။ဒုစရုိက္၏တခုၿခင္းအဓိပၸာယ္မွာ
(ဒု= မေကာင္းေသာ။ စရုိက္/စာရိတၱ=အက်င့္) ဟုဆုိလုိပါသည္။
ဒုစရုိက္ (၁၀)မ်ိဳးရွိပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ ကုိယ္ၿဖင့္ၿပဳေသာ ဒုစရုိက္(ကာယကံ) (၃)ခု၊ ႏႈတ္ၿဖင့္ၿပဳေသာ
ဒုစရုိက္(၀စီကံ) (၄)ခု၊ စိတ္ၿဖင့္ၿပဳေသာ ဒုစရုိက္(မေနာကံ) (၃)ခုတုိ႔ၿဖစ္ပါသည္။
စကားေၿပာၿခင္းဟူသည္မွာ ႏႈတ္မွ(၀စီကံ)တြင္ အက်ဳံး၀င္ပါသည္။ ၀စီကံဒုစရုိက္(၄)ခုမွာေအာက္ပါအတုိင္း
ၿဖစ္သည္။။


(၁) မဟုတ္မမွန္ေၿပာဆုိၿခင္း (မုသာ၀ါဒ)
(၂) ကုန္းေခ်ာ၊ ကုန္းတုိက္ ေၿပာၿခင္း (ပိသုဏ၀ါစာ)
(၃) ၾကမ္းတမ္းစြာေၿပာၿခင္း (ဖရုႆ၀ါစာ)
(၄) အက်ိဳးမဲ့ ၊အခ်ည္းႏွီး ၿပိန္ဖ်င္းစကားေၿပာၿခင္း (သမၹပၸလာပ၀ါစာ)
ေဆာင္ပုဒ္ ။ ။ လွည့္စား ရန္တုိက္၊မုိက္မုိက္ ကန္းကန္း၊ ႏႈတ္ၾကမ္းေလ့ၿခင္း၊ ပိန္ဖ်င္းစကား
ေၿပာဆုိၿငား၊ ေလးပါး၀စီကံ။
ဤ၀စီဒုစရုိက္(၄)မ်ိဳးတုိ႔ကုိ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်က်ဴးလြန္မိလ်က္သားၿဖစ္ေန
ၾကေလသည္။ ၀စီဒုစရုိက္ေလးမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ၾကဥ္အပ္သည္ဟုသိထားၾကေသာဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔သည္လည္း ေန႔စဥ္ဘ၀မ်ားတြင္ သိလ်က္ႏွင့္က်ဴးလြန္မိတက္ၾကပါတယ္။
မုသားေၿပာၾကားၿခင္းသည္ အလြန္အႏၱရာယ္ၾကီးပါတယ္။ လူအခ်င္းခ်င္းတုိ႔သည္ စကားကုိအားကုိးၿပီးယုံထုိက္မယုံထုိက္ ဆုံးၿဖတ္ကာဆက္ဆံရၿခင္းၿဖစ္ရာ မမွန္ေသာစကားကုိအားကုိးက
ေလာကသည္ လိမ္လည္မႈအမွားမ်ားၿဖင့္ အတိၿပီးကာ ကေမာက္ကမၿဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ မုသားဆုိရာတြင္
အရာ၀တၱဳက ဟုတ္မွန္ပါလ်က္မဟုတ္ဟုေၿပာၿခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ အရာ၀တၱဳကမဟုတ္မွန္ပါလ်က္ႏွင့္
ဟုတ္မွန္ပါသည္ဟု ေၿပာဆုိၿခင္းသည္လည္းေကာင္းႏွစ္မ်ိဳးစလုံးမုသားထုိက္ေပသည္။
မုသားေၿမာက္ၿခင္းအဂၤါေလးရပ္ရွိပါတယ္...ယင္းတုိ႔မွာ..
(၁) မဟုတ္မမွန္ေသာ အေၾကာင္းအရာၿဖစ္ၿခင္း၊
(၂) မဟုတ္မမွန္ေၿပာဆုိၿခင္းၿဖင့္ သူတစ္ပါးအားအမွားသိေစလုိေသာစိတ္ဆႏၵရွိၿခင္း။
(၃) ထုိစိတ္ဆႏၵအတုိင္း ကုိယ္ႏႈတ္လုံ႔လၿပဳၿခင္း၊
(၄) တစ္္ဖက္သားကလည္းအမွားကုိသိသြားၿခင္းတုိ႔ၿဖစ္သည္
'မုသားေၿပာေသာပုဂၢဳိလ္မွာ မလုပ္ရဲတဲ့အကုသုိလ္ဘာမွမရွိေတာ့'ဟုဆုိပါသည္။ (ဤတြင္ မွတ္သားစရာေကာင္းလွေသာ ဗုဒၶၾသ၀ါဒတစ္ရပ္ရွိပါသည္။ မမွန္ေသာစကားကုိေၿပာၿခင္းသည္ အၿပစ္ၿဖစ္သည္ဆုိလွ်င္ အမွန္ကုိမေၿပာဘဲတိတ္ဆိတ္စြာေနၿခင္းသည္ေကာ အၿပစ္ေၿမာက္ပါသလားဟူေသာအခ်က္ၿဖစ္သည္။ ၿမတ္စြာဘုရားရွင္က ႏွစ္မ်ိဳးခဲြၿပ၍မိန္႔ၾကားေတာ္မႈခဲ့ပါသည္။
အက်ိဳးမရွိလွ်င္ ဘာမွ်မေၿပာေသာ္လည္းေၿပာသင့္၍ ေၿပာၿခင္းသည္ေမတၱာပင္ၿဖစ္သည္။ ေၿပာသင့္ပါလ်က္
မေၿပာၿခင္းသည္ တာ၀န္မေက်မႈပင္ၿဖစ္၍ အၿပစ္ထုိက္ပါသည္။မုသာ၀ါဒ ေၿပာဆုိၿခင္း၏ အၿပစ္ကုိဆရာေတာ္ အရွင္ဇ၀န(ေရႊၿပည္သာ) ၏စာအုပ္တအုပ္တြင္...

"မုသားစကား ၊ ေၿပာဆုိၿငားမႈ
စကားမပီ ၊သြားမညီတည္း
ပုပ္ညွီပါးစပ္ ။ေၿခာက္ကပ္ကုိယ္ေရ
ကၠဳေၿႏၵေနာက္ ၊ ပုံယြင္းေဖာက္၏
မေရာက္ၾသဇာ ၊ ႏႈတ္လွ်ာၾကမ္းေထာ္
လွ်ပ္ေပၚေလာ္လီ ၊စိတ္မတည္သည္
ေရွာင္ၿပီအၿပန္အက်ိဳးတည္း။"
ဟုလကၤာေလးၿဖင့္ဆုံးမထားသည္ကုိေတြ႔ရပါသည္..
ကုန္းေခ်ာ ကုန္းတုိက္ ေၿပာဆုိၿခင္းသည္လည္း လြန္စြာအႏၱရာယ္ၾကီးလွပါသည္။ မွန္ကန္ေသာဆက္ဆံေရးၿဖင့္ သင့္ၿမတ္ေနသည့္ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ၾကား အထင္အၿမင္လဲြမွားေအာင္ သံသယမွ
အာဃာတအထိၾကီးထြားေအာင္ ကုန္းေခ်ာစကားေၿပာၿခင္းသည္ ေၿပာသူအတြက္သာမက နာသူအတြက္ပါ
အႏၱရာယ္ၾကီးမားလွပါတယ္။ ပိသုဏ၀ါစာသည္နားလည္မႈ၊ ေမတၱာတရား၊ စာနာၿခင္းမ်ားႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ
ၿခိမ္းေၿခာက္ပ်က္စီးေစေသာ ဧရာမ မေကာင္းမႈဒုစရုိက္ပင္ၿဖစ္ပါသည္။
ဖရုႆ၀ါစာ- ၾကမ္းတမ္းစြာေၿပာဆုိၿခင္းသည္ကား ေဒါသကုိအေၿခခံလ်က္ေမာဟ (မသိနားမလည္ၿခင္း)ၿဖင့္
မြမ္းမံကာထြက္ေပၚလာေသာ ဆဲေရးတုိင္းထြာ က်ိန္ဆဲအၿပစ္တင္ၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္။ ၾကမ္းတမ္းရုိင္းပ်ေသာစကားလုံးတုိ႔ကုိ မည္သူမွ်မႏွစ္သက္ၾကပါ။။ ဖရုႆ၀ါစာ၏ အက်ိဳးဆက္မွာ အမုန္းႏွင့္
ရန္ဖက္ၿဖစ္ၿခင္းပင္ၿဖစ္ပါသည္။
သမၹပၸလာပ၀ါစာ- ၿပိန္္ဖ်င္းေသာစကားဟူသည္ကား အႏွစ္မဲ့၊ အက်ိဳးမဲ့ေသာစကားသြမ္း၊ စကားဖ်င္း၊
စကားေပါ့မ်ားကုိဆုိလုိပါသည္။ လူမႈဘ၀အတြင္းေနထုိင္ရွင္သန္ရသူမ်ားအဖုိ႔ ၾကိမ္ဖန္ေပါင္းမ်ားစြာ
အမႈအမွတ္မဲ့ေၿပာဆုိၿဖစ္ေသာ စကားမ်ိဳးလည္းၿဖစ္သည္။ဤစကားမ်ိဳး ေၿပာဆုိေလ့အက်င့္စဲြသူမ်ားမွာ အသိဥာဏ္အလဟႆ ကုန္ဆုံးၿခင္းႏွင့္တန္ဖုိးမဲ့ လွ်ပ္ေပၚေသာဘ၀ကုိ တည္ေဆာက္မိၿခင္းစသည့္အၿပစ္မ်ားကုိ ခံစားၾကရမည္ၿဖစ္ပါသည္။
အခ်ဳပ္ဆုိရေသာ္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအေနၿဖင့္ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊မေနာကံ တည္းဟူေသာကံသုံးပါးမွ
၀စီကံဒုစရုိက္ (၄)ပါးကုိအတက္ႏုိင္ဆုံးေစာင့္ထိန္းလွ်က္..ကုသုိလ္ဘာ၀နာမ်ားတုိးပြားက်င့္ၾကံအားထုတ္ၿပီး
သီလ သမာဓိ ပညာၿပည့္စုံၾကြယ္၀ၾကလွ်က္ ..ေရွ႔ဆက္ေလွ်ာက္မည့္ဘ၀လမ္းတုိင္းတြင္
အမွားအယြင္းမရွိေစဘဲ ..မိမိတုိ႔အလုိခ်င္ဆုံးအတမ္းတဆုံး နိဗၺာန္ခရိီးလမ္းကုိတက္လမ္းၾကပါစုိ႔လုိ႔
တုိက္တြန္းေၿပာၾကားလုိက္ရပါေတာ့သည္။။။။

Sunday, 5 October 2008

တစ္ရာႏွင့္တစ္ရက္

'သီလမရွိသူရဲ႔ အႏွစ္တစ္ရာအသက္ရွင္ရၿခင္းထက္ သီလရွိသူရဲ႔တစရက္တာအသက္ရွင္ရၿခင္းက
အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပုိၿပီး ၿမင့္ၿမတ္ပါတယ္' (ဗုဒၶ)
ကာယကံအမွားအယြင္းမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္မႈ၊ ၀စီကံအလဲြအေခ်ာ္မ်ားေစာင့္ထိန္းမႈကုိ သီလလုိ႔ေခၚပါတယ္
မၿပဳသင့္တဲ့ ကူိယ္မႈလုပ္ရပ္ေတြ မၿပဳ၊ မေၿပာသင့္တဲ့ႏႈတ္ထြက္စကားေတြ မေၿပာဘဲ ကုိယ္နဲ႔ႏႈတ္ကုိေစာင့္စည္း
ထိန္းသိမ္းႏုိင္တဲ့သူဟာ သီလရွိတဲ့သူပါ။
ကုိယ္အမွား၊ ႏႈတ္အမွားကုိ ၿပဳထားတဲ့သူ(သီလမရွိတဲ့သူ)ရဲ႔စိတ္အစဥ္ဟာ ေနာင္တတရားေတြနဲ႔ပူေလာင္
ကြ်မ္းၿမဳိက္ေနပါတယ္။စိတ္ပူေလာင္ေနသူတစ္ေယာက္ရဲ႔ ၾကံစည္ေတြးေခၚမႈ၊ဆုံးၿဖတ္လုပ္ကုိင္မႈေတြဟာ အမွားေတြခ်ည္းၿဖစ္ေနမွာပါ၊ ဒါမွမဟုတ္ အမွားေတြေရာေႏွာေနမွာပါ။ဒါနဆုိတာမွန္ကန္တဲ့လုပ္ရပ္တစ္ခုပါ။
ဒါေပမဲ့ သီလမရွိသူရဲ႔ဒါနဟာ ၾကြက္ေခ်းေရာေနတဲ့ ဆြမ္းဆန္လုိ ၿဖစ္ေနလုိ႔အက်ိဳးေပးမစင္ၾကယ္ႏုိင္ပါဘူး။
သီလရွိသူရဲ႔ ဒါနကေတာ့ အေမႊးေသတၱာထဲေလွာင္ထားတဲ့ သေလးဆန္နဲ႔ အလားလုိ႔ အက်ိဳးေပးလည္းစင္ၾကယ္၊
အက်ိဳးရလည္း ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားပါတယ္။

သီလမရွိေတာ့ စိတ္မေအးခ်မ္း၊ စိတ္မေအးခ်မ္းေတာ့ စိတ္မတည္ၿငိမ္၊ စိတ္မတည္ၿငိမ္ေတာ့ အသိဥာဏ္
မထြက္၊ သီလပ်က္ရင္ သမာဓိေရာ၊ ပညာေရာၿဖစ္ခြင့္မရွိေတာ့ပါဘူး။ သီလရွိရင္ေတာ့ စိတ္ေအးခ်မ္းတဲ့အတြက္ သမာဓိေရာၿပည့္ၿပည့္၀၀ အားေကာင္းႏုိင္ပါတယ္..
(အရွင္ဆႏၵဓိက)

ဓမၼၾသ၀ါဒမ်ား

ခံစားခ်မ္းသာမမက္ေမာေတာ့ပါ

ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္ေနတဲ့
လူတစ္ေယာက္ကုိ
အိပ္ေရးမ၀ေသးခင္မွာ
အတင္းလွုပ္ႏိႈးၿပီး
သူအၾကိဳက္ဆုံး အစားအစာေတြ
သြားေကြ်းၾကည့္ပါလား။
အိပ္လုိ႔ေကာင္းတုန္း
အိပ္ေရးပ်က္ေအာင္ လုပ္ရပါ့မလားဆုိၿပီး
အရမ္းစိတ္ဆုိမွာ
ေသခ်ာပါတယ္။
အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္မွာ
ခံစားမႈ အထင္အရွားမပါရွိပါဘဲနဲ႔
ခံစားမႈ အထင္အရွားရွိတဲ့
အစားအစာထက္
အိပ္စက္ၿခင္းကုိ
ပုိၿပီးတန္ဖုိးထားတာ ဘာေၾကာင့္လဲ၊
ရွင္းပါတယ္။
ခံစားမႈခ်မ္းသာထက္
ၿငိမ္းေအးမႈခ်မ္းသာက
ပုိၿပီးေကာင္းလုိ႔ေပါ့
ပုိၿပီးအဆင့္ၿမင့္လုိ႔ေပါ့။


စိတ္ၿဖဴစင္မွ ကုသိုလ္ရ
ငါ့စိတ္ဓာတ္
ဘယ္ေလာက္ေကာင္းပါတယ္
ငါ့လုပ္ရပ္
ဘယ္ေလာက္ ၿမတ္ပါတယ္လုိ႔
ဘယ္လုိပဲေၿပာေၿပာ
အဲဒီစိတ္ဓာတ္ရွိေနခိုက္။
အဲဒီလုပ္ရပ္ လုပ္ေနခိုက္
စိတ္ဓာတ္ရွင္၊
လုပ္ရပ္ရွင္ရဲ႔ သႏၱာန္မွာ
စိတ္ၿဖဴစင္သန္႔ရွင္းမႈ
မရွိဘူးဆုိရင္
အဲဒီစိတ္ဓာတ္၊ အဲဒီလုပ္ရပ္ကုိ
ကုသုိလ္လုိ႔မေခၚႏုိင္ပါဘူး။
ဘယ္စိတ္ဓာတ္၊
ဘယ္လုပ္ရပ္မဆုိ စိတ္ကုိၿဖဴစင္သန္႔ရွင္းေစမွ
ကုသုိလ္လုိ႔ ေခၚႏုိင္ပါတယ္။။

Saturday, 4 October 2008

တရားၿမင္ရင္ အမွားစင္မယ္(၂)

တရားရႈမွတ္တဲ့အခါမွာေတာ့ ကုိယ္သန္ရာေ၀ဒနာအေပၚမွာ တည့္တည့္ရႈမွတ္တာခြာၿပီး ရႈမွတ္တာ ၾကိဳက္သလုိၿပဳလုပ္ႏုိ္င္ပါတယ္။ ဆရာေတာ္တစ္ပါးရဲ႔အလုိကေတာ့ ေ၀ဒနာကုိခြာၿပီးရႈမွတ္တာ ပုိလုိ႔ႏွစ္သက္ေၾကာင္း ေၿပာဆုိထားပါတယ္။ ဘာၿဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့
ေ၀ဒနာကုိတည့္တည့္ထားရႈမွတ္ရာမွာ သမာဓိအားေၾကာင္းဖုိ႔လုိေၾကာင္း သမာဓိအားနည္းရင္တရားအၿမင္ေဘးလြင့္ဖိတ္စင္တက္လုိ႔ ၿဖစ္ပါတယ္။တရားရႈမွတ္ခဲ့တဲ့ဇာတ္လမ္းၿဖစ္စဥ္ကုိအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိတင္ၿပပါအုံးမယ္….
ေရွးအခါက ဗာရာဏသီၿပည္မွာ မဟာတိႆ နဲ႔ စူဠတိႆ ဆုိတဲံညီအကုိႏွစ္ေယာက္ရွိပါတယ္။အရြယ္ကုိယ္စီရလာတဲ့ အခါမွာေတာ့ ညီၿဖစ္တဲ့စူဠတိႆ
မွာ လူတုိ႔ထုံးတမ္းအရ အိမ္ေထာင္သားေမြးစီးပြားေရး ၿပဳလုိ႔ေနၿဖစ္ပါတယ္။ အကုိၾကီးၿဖစ္သူ
မဟာတိႆကေတာ့ စီးပြားေရးရွာေဖြၿပီးမွတရားအၿမင္ရလာကာ ညီၿဖစ္သူကုိသူပုိင္ဆုိင္သမွ်
ပစၥည္းဥစၥာေတြကုိေပးၿပီး ရဟန္းေဘာင္၀င္ေရာက္ကာ စိတၱကေတာင္ေပၚမွာတပါးတည္းေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ၿပီးေတာ့ တရားအားထုတ္ေနပါတယ္။
အဲဒီအခါမွာ ညီေတာ္စူဠတိႆရဲ႔ဇနီးမယားက မေကာင္းေသာအၾကံဆုိးမ်ားၿဖင့္ မဟာထိႆမထရ္မ်ား ရဟန္းဘ၀မွာမေပ်ာ္လုိ႔ လူ႔ေဘာင္ၿပန္လာရင္ ငါတုိ႔ၿပန္ၿပီးအေမြၿပန္ေပးရမွာၿဖစ္တယ္။ လူမထြက္ခင္လက္ဦးမႈယူၿပီး သတ္ထားမယ္ဆုိရင္ၿဖင့္ တစ္ရန္ေအးသြားမွာၿဖစ္တယ္ဆုိၿပီး တဏွာအေပၚတပ္မက္မႈလြန္ကဲစြာၿဖင့္ လူသတ္သမားမ်ားကုိအခေပး၍သတ္ေစခဲ့ပါတယ္။
လူသတ္သမားမ်ားကလည္း မဟာတိႆေထရ္ကုိေတြ႔လွ်င္ ၾကိဳးႏွင့္တုတ္ၿပီးသတ္ဖုိ႔လုပ္ပါတယ္။မဟာတိႆေထရ္လည္းအေၾကာင္းစုံကုိ သိၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ စိတ္ၿငိၿငင္မႈမရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့စကားေၿပာလုိပါတယ္ခြင့္ေပးပါဆုိၿပီးေတာ့ “ဒကာတုိ႔သတ္မယ္ဆုိလည္း
သတ္ႏုိင္ပါတယ္။ သုိ႔ေပမဲ့ဒီတညတာမွ် ကုိယ္ေတာ့္ကုုိ တရားအားထုတ္ခြင့္ေပးပါ၊
ရာဂတန္းလန္းပုထုဇဥ္ဘ၀နဲ႔ ခႏၶာကုိ မခ်ဳပ္ၿငိမ္းခ်င္ေသးလုိ႔ပါ။တရားအားထုတ္ေနတာမွန္ေပမဲ့ တစ္မက္တစ္ဖုိ မရေသးလုိ႔ပါ”ဆုိၿပီးေတာ့ ပန္ၾကားပါတယ္။ သူသတ္သမားမ်ားကလည္း
အရွင္ဘုရားထြက္မေၿပးဖုိ႔ ဘယ္လုိမ်ိဳးအာမခံေပးႏုိင္မွာလဲလုိ႔ေမးေတာ့ ကုိယ္ေတာ့္ကုိၾကိဳးေတာ့ေၿဖေပးပါလုိ႔ေၿပာၿပီး အနီးနားမွာရွိတဲ့ ေက်ာက္ခဲတုံးနဲ႔သူ႔ေၿခေထာက္ကု ရုိက္ခ်ိဳးပစ္ပါတယ္။”ကုိယ္ေတာ္ အာမခံႏုိင္တာကေတာ့
ဒါပါပဲလုိ႔ေၿပာဆုိကာ” ေ၀ဒနာကုိခြာၿပီးရႈမွတ္္ပါတယ္။ က်ိဳးေနတဲ့ေၿခေထာက္ႏွစ္ဖက္အေပၚမွာ
ၿဖစ္ေပၚေနတဲ့ေအာင့္နာၿခင္းအေပၚမွာ စိတ္မပုိ႔လြတ္ပါဘဲထြက္သက္ ၀င္သက္သတိသက္သက္ၿဖင့္ရႈမွတ္ပြားမ်ားရာ နံနက္မုိးေသာက္အခ်ိန္ေရာက္ေသာ္ တရားထူးရရွိကာ ရဟႏၱာစစ္စစ္ၿဖစ္သြားေတာ္မႈခဲ့ပါသည္။
ေၿပာလုိတာကေတာ့ ခႏၶာကုိယ္ေပၚမွာ တရားအၿမင္ကုိအမွန္အတုိင္းရႈၿမင္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ၀ိပႆနာတရားအာရုံကုိ ခုိ္င္ၿမဲတဲ့သတိသမာဓိကပ္ၿပီးရႈၿမင္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ၿဖင့္ တရားအၿမင္ရလာမွာၿဖစ္ပါတယ္။
တရားအၿမင္ရလာတဲ့ သူရဲ႔ဘ၀ခရီးဆုိတာလည္း အမွားကင္းစင္ေနမယ္မွာ ဧကန္အမွန္ပင္
ၿဖစ္ပါေတာ့တယ္။။။။။