Sunday 18 January 2009

ေရစက္ခ်အမွ်ေ၀သံ ဘယ္အရပ္မွေနနာခံ

ဓမၼပိယဆရာေတာ္ အရွင္သံ၀ရာလကၤာရ၏ ဓမၼေဆာင္ပါးေလးတစ္ပုဒ္မွ မွတ္သားမိသည္မ်ားကုိ ထုတ္ႏႈတ္တင္ၿပလုိက္ပါတယ္...
" ဘ၀တစ္ခု၏အစကုိ ပဋိသႏၶိ ဟုေခၚသည္။ယင္းကုိၿမန္မာတုိ႔က ပဋိသေႏၶ ဟုေခၚၾကသည္။အဓိပၸာယ္က အဆက္အစပ္ ဟူ၍ၿဖစ္သည္။
ဘ၀ေဟာင္းႏွင့္ဘ၀သစ္ၾကားအဆက္အစပ္ၿဖစ္သည္။ဘ၀တစ္ခု၏အဆုံးကုိေတာ့စုတိဟုေခၚသည္။စုတိဟူသည္ဘ၀ေဟာင္းမွဘ၀သစ္သုိ႔ေရြ႔သြားၿခင္းေၿပာင္းသြားၿခင္းၿဖစ္သည္။
အနိစၥဟူသည္ အၿမဲမရွိၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ အရွိမၿမဲၿခင္းၿဖစ္သည္။ၿမဲတာရယ္လုိ႔ ဘာတစ္ခုမွမရွိသလုိ ရွိတာေတြလည္းဘာတစ္ခုမွမၿမဲပါေခ်။ထုိအနိစၥသေဘာကုိ ေကာင္းစြာႏွလုံးသြင္းဆင္ၿခင္သင့္လွပါသည္. အနိစၥသေဘာကုိေက်ေက်နပ္နပ္ၾကီးႏွလုံးသြင္းဆင္ၿခင္ႏုိင္ၿခင္းသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ၿဖစ္ရၿခင္း၏လာဘ္ၾကီးတစ္ပါး ၊ရတနာၾကီးတစ္လုံး
အခြင့္ထူးၾကီးတစ္ရပ္ပင္ၿဖစ္ပါသည္။
ဘ၀မွာ ၿပႆနာအခက္အခဲေတြ၊ စိတ္ႏွလုံးရႈပ္ေထြးမႈေတြႏွင့္ေလးလံေနၾကရတာကအရာရာတုိင္းကုိနိစၥ၊ သုခ၊အတၱ ဟုႏွလုံးသြင္းေနၾက၍ၿဖစ္သည္။အၿမဲဟူ၍ ဘာတစ္ခုမွမရွိပုံ၊ ရွိေနတာေတြလည္းဘာတစ္ခုမၿမဲပုံကုိ ေန႔စဥ္ႏွလုံးသြင္းဆင္ၿခင္
ႏုိင္ပါက လြတ္လပ္မႈ၊သက္သာမႈ ၊ေအးခ်မ္းမႈေတြအံ့ၾသဖြယ္ရာေတြ႔ရွိရပါလိမ့္မယ္။
ဘုရားရွင္က အုိရၿခင္းသေဘာ၊ နာရၿခင္းသေဘာ၊ေသရၿခင္းသေဘာ၊ေကာင္းကံ ဆုိးကံတုိ႔၏ေကာင္းက်ိဳး ဆုိးက်ိဳးေပးၿခင္းသေဘာ၊
မိမိခ်စ္ခင္ရတာေတြအားလုံးကုိ စြန္႔ပစ္ခဲြခြာရမည့္သေဘာတုိ႔ကုိရဟန္းရွင္လူအားလုံး ေန႔စဥ္ဆင္ၿခင္ရစ္ၾကပါေလ ဟုမွာၾကားသြားခဲ့ပါ
သည္။မိမိတုိ႔ဘ၀မွာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနလုိလွ်င္ထုိမိန္႔မွာခ်က္ကုိ လုိက္နာရမည္။
အနိစၥာ ၀တ သခၤါရာ- သက္ရွိသက္မဲ့ ရုပ္နာမ္ဓမၼသခၤါရဟူသမွ် ဘာတစ္ခုမွအၿမဲမရွိပါတကား ဟုဘုရားရွင္မိန္႔သည့္အတုိင္းအရာအားလုံးက အနိစၥစက္ကြင္းမွ မလြတ္ကင္းႏုိင္ၾကေခ်၊ အရာအားလုံးကေရႊ႔လ်ားေနၾက၊ေၿပာင္းေရြ႔ေနၾကသၿဖင့္၊ အရာရာမွာအိတ္စပါယာဒိတ္ဟူ၍ရွိသည္။ ကမၻာၾကီးေသာ္မွ အိတ္စပါယာဒိတ္ရွိသည္ ပ်က္ခ်ိန္တန္ပ်က္ ေၿပာင္းခ်ိန္တန္ေၿပာင္းရလိမ့္ဦးမည္။။


သံသရာဟူသည္ရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးႏွင့္ အသက္ဆက္ရသည္။သတၱ၀ါေတြႏွင့္လည္ပတ္ရသည္။ လူသားဟူသည္လည္ပတ္ေနေသာ သံသရာစက္ဘီးၾကီး၏ ေခြးသြားစိတ္တစ္ခုမွသာပါ၀င္ပတ္သက္ရသည္။ ဗုဒၶဘာသာအရ(၄၁)ဘုံသံသရာထဲမွာ မိမိတုိ႔ဘ၀ေတြအမ်ိဳးမ်ိဳးေၿပာင္းလဲခဲ့ၾကရသည္။အနာဂါမ္ရဟႏၱာတုိ႔သာ ေနခြင့္ရွိေသာသုဒါၶ၀ါသငါးဘုံကလဲြ၍ က်န္(၂၆)ဘုံအားလုံး မိမိတုိ႔ေရာက္ဖူးၾကသည္။ ကမၻာေၿမၿပင္၀ယ္ မိမိရုပ္ခႏၶာအေလာင္းေကာင္မၿမဳပ္ႏွံဖူးေသာေနရာလြတ္သည္ဟူ၍မရွိ၊သံသရာက ထုိမွ်ရွည္လ်ားခဲ့ေလၿပီ။ မိမိတုိ႔ဘ၀ေတြ၊ ဘ၀ေတြေၿပာင္းခဲ့၊ ေၿပာင္းခဲ့ရတာေတြလည္းထုိမွ်မ်ားၿပားခဲ့လွေလၿပီ။
အေရြ႔အေၿပာင္းႏွင့္စပ္၍ "တစ္ရႊာမေၿပာင္းသူေကာင္းမၿဖစ္"ဟူေသာအဆုိလည္းရွိသည္။"ေသခ်င္တဲ့က်ားေတာေၿပာင္း"ဟူေသာအဆုိလည္းရွိသည္။ပထမအဆုိက အေၿပာငး္ကုိအားေပးၿခင္းအဓိပၸာယ္သက္ေရာက္သည္။ ဒုတိယအဆုိကအေၿပာင္းကုိအားမေပးၿခင္းအဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ပါသည္။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔၏ ဦးတည္ခ်က္ပန္းတုိင္ကားနိဗၺာန္ၿဖစ္သည္။ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔သည္ နိဗၺာန္ဘက္သုိ႔ဦးတည္၍ တစ္တစ္ဘ၀ၿပီးတစ္ဘ၀ေရြ႔ေနၾက၊ ေၿပာင္းေနၾကရသည္။သုိရရာတြင္ အေၿပာင္းကမတည့္ဘဲ လဲြလဲြသြားသၿဖင့္ဤမွ်သံသရာရွည္ခဲ့ၿခင္း
ၿဖစ္သည္။စင္စစ္ဘ၀၌ေနၿခင္းႏွင့္ေသၿခင္းႏွစ္ခုသာရွိသည္။ ေနၿခင္းအခန္းၿပီးသြားရင္ေတာ့ ေသၿခင္းအခန္းကုိေရာက္လာပါလိမ့္မည္။ အမွန္ေတာ့ေသၿခင္းဟူသည္ အၿခားမဟုတ္၊အေဟာင္းႏွင့္အသစ္ေနၿခင္ဒႏွစ္ခု၏ စပ္ကူးမပ္ကူးၾကားကာလသာၿဖစ္သည္။
မိမိတုိ႔သည္ ေနာက္ဆုံးတစ္ေန႔နီးစပ္ရာ သုသာန္သုိ႔ဧကန္ေရာက္ၾကရမည္။ ထုိအခါေရစက္ခ်ဘုန္းၾကီးက "ဘ၀တစ္ပါးသုိ႔ ေၿပာင္းသြားရွာေသာ ဦးဘယ္သူ၊ေဒၚဘယ္သူအားအမွ်..အမွ်..ေပးေ၀ပါ၏"စသည္ၿဖင့္ ေရစက္ခ်အမွ်ေ၀သံ ကုိမိမိကဘယ္ဘုံ ဘယ္ဘ၀ကေနဘယ္ပုံ ဘယ္နည္းၿဖင့္နာယူရပါမည္နည္း။ ဒါအေရးၾကီးသည္။
ရက္ကန္းသည္မေလးကုိဘုရားက 'ဘယ္ကလာခဲ့လဲ'ေမးေတာ့ "မသိပါဘုရား" ဘယ္ကုိသြားမွာလဲ ေမးေတာ့လည္း မသိပါဘုရား
တဲ့ထုိ႔အတူပါပဲ မိမိတုိ႔လည္းဘယ္ကုိသြားရမည္၊ေၿပာင္းရမည္ဆုိတာတပ္အပ္ေသခ်ာမိသိရေသးပါ။ အေရးၾကီးတာက မိမိတုိ႔ေနာက္ဆုံးဘ၀အကူဒအေၿပာင္းမွာ အေၿပာင္းကအလဲြၿဖစ္မသြားဖုိ႔ေတာ့လုိေပသည္။ဤဘ၀မွာစုေတလို႔ေနာင္ဘ၀မွာ လူ႔ၿပည္နတ္ၿပည္ေရာက္ရလွ်င္ အေၿပာ္ငးကတည့္သြားသည္ဟုဆုိႏုိင္သည္။ထုိသုိ႔မဟုတ္ အပါယ္ေလးဘုံမ်ားေရာက္သြားခဲ့လွ်င္
အေၿပာင္းကလဲြေခ်ၿပီ။ အေၿပာင္းလဲြလွ်င္ေတာ့ ကုိယ္က်ိဳးနည္းရေတာ့မည္။ အေၿပာင္းမလဲြဖုိ႔ၾကိဳတင္၍ဘုရားတရားအလုပ္၊ ဒါနေကာင္းမႈ ၊သီလေကာင္းမႈအစရွိေသာ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈအလုပ္ေတြ မ်ားမ်ားၿပဳကာ ၿပင္ဆင္ထားၾကပါစုိ႔လုိ႔ တုိက္တြန္းရင္း
တရားေတာ္ကုိ နိဂုန္းခ်ဳပ္ပါတယ္...
(အားလုံးေပ်ာ္ရႊင္ ၿငိမ္းေအးႏုိင္ၾကပါေစ....)

Thursday 8 January 2009

အမုိက္ဆုံးလူ မၿဖစ္ေစႏွင့္

ကိုယ္သိပ္ခ်စ္ရတဲ့ သူေတြနဲ႔ အသက္ရွင္ေနစဥ္ ေခတၱခဏ လမ္းခြဲရတဲ႔
အခါမ်ိဳးမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုယ္ သို႔မဟုတ္ သူ တစ္ေယာက္ေယာက္က ကိုယ္ကို
စြန္႔သြားတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္ သိပ္ခ်စ္တဲ႔လူတစ္ေယာက္ က လူ႔ေလာကကို
အရင္စြန္႔ခြာျပီး အျပီးအပိုင္ လမ္းခြဲရတဲံ အခါ မ်ိဳးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္
၀မ္းနည္းတတ္ၾကတာဟာ သူသူ ကိုယ္ကိုယ္ လူအမ်ားစုရဲ့ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္
သဘာ၀တစ္ခုပါပဲ။

သံေယာဇဥ္ၾကီးရင္ ၾကီးသေလာက္ ၊ အစြဲအလမ္း ျပင္းထန္ရင္ ျပင္းထန္သေလာက္
၀မ္းနည္းမွု အတိုင္းအတာ ျမင့္မားသြားပါတယ္။ သ့ေယာဇဥ္ ပိုၾကီးရင္
ပို၀မ္းနည္းရပါတယ္။ အစြဲအလမ္း ပိုျပင္းထန္ရင္ ပို ၀မ္းနည္းရပါတယ္။
အခ်စ္ပိုကဲေလ ၊ အျဖစ္ပိုသည္းေလပါပဲ။ ၀မ္းနည္းရျခင္း ၊တမ္းတ
ပူေဆြးရျခင္းဆိုတဲ႔ ခံစားမွဳဟာ လက္ခံသိမ္းပိုက္ထားသင့္တဲ့ ျမတ္ႏိုးစရာ
စည္းစိမ္ခ်မ္းသာတစ္မ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ ျငင္းပယ္စြန္႔လြတ္ပစ္သင့္တဲ႔
မႏွစ္ျမိဳ႔စရာ အမွဳိက္ရွဳပ္ ၊ အညစ္အေၾကးပုပ္တစ္မ်ိဳးပါ။ ရင္ကိုေအးျမေစတဲ့
အရာမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး၊ ႏွလံုးသားကို ပူေလာင္ေစတဲ့ အရာပါ။

ကိုယ္သိပ္ခ်စ္ရတဲ့သူေတြနဲ႔ ေသကြဲ၊ ရွင္ကြဲ၊ လမ္းခြဲ ရလို႔ ၀မ္းနည္းတဲ႔
ခံစားမွဳမ်ိဳၚ မခံစားခ်င္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ နည္းလမ္းက ဘာမွ မခက္ပါဘူး။
ဘယ္သူကိုမွ မခ်စ္ဘဲ ေနရံုပါပဲ။ ဘယ္သူကိုမွ စြဲစြဲ လမ္းလမ္း
မခ်စ္မိခဲ့ဘူးဆိုရင္ ဘယ္သူနဲ႔ ပဲ လမ္းခြဲရ လမ္းခြဲရ ၀မ္းမနည္းေတာ့ပါဘူး။

စြဲလမ္းလို႔ အသည္းကၽြန္းရတာ မဟုတ္လား။
သိပ္ခ်စ္လို႔ စိတ္ညစ္ရတာ မဟုတ္လား။


မစြဲလမ္းရင္ အသည္းမကၽြမ္းရေတာ့ဘူးေပါ့။ သိပ္မခ်စ္ရင္
စိတ္မညစ္ရေတာ့ဘူးေပါ့။ အသည္းမကၽြမ္းခ်င္ရင္ မစြဲလမ္းပါနဲ႔။
စိတ္မညစ္ခ်င္ရင္ သိပ္မခ်စ္ပါနဲ႔။ မခ်စ္ရမေနႏိုင္ရင္လည္း
နည္းနည္းေလာက္ေတာ့ ေလွ်ာ့ခ်စ္ပါ။ ေခၽြတာေရးအခ်စ္နဲ႔ ျခိဳးျခိဳးျခံျခံ ၊
ျခစ္ျခစ္ျခဳတ္ျခဳတ္ ခ်စ္ပါ။ `မင္း ငါ့ကို ေလွ်ာ့္ခ်စ္ပါလား´ လို႔ေတာင္
သီးခ်င္းဆိုထား ပါေသးတယ္။ `ေလွ်ာ့ခ်စ္´ ျပီး `ေပါ့ပစ္´ လိုက္ရင္ `ေကာ့ကစ္
´ ေနေေအာင္ မခံစားရေတာ့ဘူး။

`ပိယ´ ဆိုတာ ခ်စ္ရတဲ့သူပါ။ `ပိယဟိသိပၸေယာဂဒုကၡ´ ဆိုတာ `ခ်စ္ရတဲ့သူေတြနဲ႔
ခြဲခြာေကြကြင္းရျခင္း ဆင္းရဲပါ´။ ခ်စ္ရတဲ့ သူဆိုတာ မရွိမွေတာ့
ခ်စ္ရတဲ့သူနဲ႔ ခြဲခြာေကြကြာင္းရရင္ ျဖစ္လာမယ့္ ၀မ္းနည္းရျခင္းဆင္းရဲ၊
တမ္းတပူေဆြးရျခင္း ဆင္းရဲ ဆိုတာေတြလည္း မရွိေတာ့ပါဘူး။
ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလိုက္ပါသလဲ။

ဒါေပမဲ့ လူဆိုတာ လူကလည္း ခက္ေတာ့ အခက္သားကလား၊ `မခ်စ္ရင္
မေနႏိုင္တာကလြဲလို႔´ ဆိုတဲ့အတိုင္း အနည္းဆံုး တစ္ေယာက္ေယာက္ကိုမွ
မခ်စ္ရရင္ ဘ၀က မျပည္႔စံုသလိုပဲ၊ ဟာတာတာၾကီးနဲ႔။ အနည္းဆံုးတစ္ေယာက္ေယာက္
ကိုေတာ့ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ စြဲစြဲလမ္းလမ္း ခ်စ္ေနရမွ ေနသာထိုင္သာ ရွိသလိုလို၊
စိတ္ေက်နပ္မွဳ ရသလိုလို.....

ပိုးဖလံက မီးကို ပူမွန္းမသိလို႔ မီးထဲ တိုး၀င္တာ..။ လူက အခ်စ္ကို
ပူမွန္းသိသိၾကီးနဲ႔ အခ်စ္မွာ ေပ်ာ္၀င္နစ္ျမဳပ္ခ်င္တာ...။ ပိုးဖလံနဲ႔ လူ
ဘယ္သူပိုမိုက္ပါသလဲ...။