Sunday, 18 January 2009

ေရစက္ခ်အမွ်ေ၀သံ ဘယ္အရပ္မွေနနာခံ

ဓမၼပိယဆရာေတာ္ အရွင္သံ၀ရာလကၤာရ၏ ဓမၼေဆာင္ပါးေလးတစ္ပုဒ္မွ မွတ္သားမိသည္မ်ားကုိ ထုတ္ႏႈတ္တင္ၿပလုိက္ပါတယ္...
" ဘ၀တစ္ခု၏အစကုိ ပဋိသႏၶိ ဟုေခၚသည္။ယင္းကုိၿမန္မာတုိ႔က ပဋိသေႏၶ ဟုေခၚၾကသည္။အဓိပၸာယ္က အဆက္အစပ္ ဟူ၍ၿဖစ္သည္။
ဘ၀ေဟာင္းႏွင့္ဘ၀သစ္ၾကားအဆက္အစပ္ၿဖစ္သည္။ဘ၀တစ္ခု၏အဆုံးကုိေတာ့စုတိဟုေခၚသည္။စုတိဟူသည္ဘ၀ေဟာင္းမွဘ၀သစ္သုိ႔ေရြ႔သြားၿခင္းေၿပာင္းသြားၿခင္းၿဖစ္သည္။
အနိစၥဟူသည္ အၿမဲမရွိၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ အရွိမၿမဲၿခင္းၿဖစ္သည္။ၿမဲတာရယ္လုိ႔ ဘာတစ္ခုမွမရွိသလုိ ရွိတာေတြလည္းဘာတစ္ခုမွမၿမဲပါေခ်။ထုိအနိစၥသေဘာကုိ ေကာင္းစြာႏွလုံးသြင္းဆင္ၿခင္သင့္လွပါသည္. အနိစၥသေဘာကုိေက်ေက်နပ္နပ္ၾကီးႏွလုံးသြင္းဆင္ၿခင္ႏုိင္ၿခင္းသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ၿဖစ္ရၿခင္း၏လာဘ္ၾကီးတစ္ပါး ၊ရတနာၾကီးတစ္လုံး
အခြင့္ထူးၾကီးတစ္ရပ္ပင္ၿဖစ္ပါသည္။
ဘ၀မွာ ၿပႆနာအခက္အခဲေတြ၊ စိတ္ႏွလုံးရႈပ္ေထြးမႈေတြႏွင့္ေလးလံေနၾကရတာကအရာရာတုိင္းကုိနိစၥ၊ သုခ၊အတၱ ဟုႏွလုံးသြင္းေနၾက၍ၿဖစ္သည္။အၿမဲဟူ၍ ဘာတစ္ခုမွမရွိပုံ၊ ရွိေနတာေတြလည္းဘာတစ္ခုမၿမဲပုံကုိ ေန႔စဥ္ႏွလုံးသြင္းဆင္ၿခင္
ႏုိင္ပါက လြတ္လပ္မႈ၊သက္သာမႈ ၊ေအးခ်မ္းမႈေတြအံ့ၾသဖြယ္ရာေတြ႔ရွိရပါလိမ့္မယ္။
ဘုရားရွင္က အုိရၿခင္းသေဘာ၊ နာရၿခင္းသေဘာ၊ေသရၿခင္းသေဘာ၊ေကာင္းကံ ဆုိးကံတုိ႔၏ေကာင္းက်ိဳး ဆုိးက်ိဳးေပးၿခင္းသေဘာ၊
မိမိခ်စ္ခင္ရတာေတြအားလုံးကုိ စြန္႔ပစ္ခဲြခြာရမည့္သေဘာတုိ႔ကုိရဟန္းရွင္လူအားလုံး ေန႔စဥ္ဆင္ၿခင္ရစ္ၾကပါေလ ဟုမွာၾကားသြားခဲ့ပါ
သည္။မိမိတုိ႔ဘ၀မွာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနလုိလွ်င္ထုိမိန္႔မွာခ်က္ကုိ လုိက္နာရမည္။
အနိစၥာ ၀တ သခၤါရာ- သက္ရွိသက္မဲ့ ရုပ္နာမ္ဓမၼသခၤါရဟူသမွ် ဘာတစ္ခုမွအၿမဲမရွိပါတကား ဟုဘုရားရွင္မိန္႔သည့္အတုိင္းအရာအားလုံးက အနိစၥစက္ကြင္းမွ မလြတ္ကင္းႏုိင္ၾကေခ်၊ အရာအားလုံးကေရႊ႔လ်ားေနၾက၊ေၿပာင္းေရြ႔ေနၾကသၿဖင့္၊ အရာရာမွာအိတ္စပါယာဒိတ္ဟူ၍ရွိသည္။ ကမၻာၾကီးေသာ္မွ အိတ္စပါယာဒိတ္ရွိသည္ ပ်က္ခ်ိန္တန္ပ်က္ ေၿပာင္းခ်ိန္တန္ေၿပာင္းရလိမ့္ဦးမည္။။


သံသရာဟူသည္ရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးႏွင့္ အသက္ဆက္ရသည္။သတၱ၀ါေတြႏွင့္လည္ပတ္ရသည္။ လူသားဟူသည္လည္ပတ္ေနေသာ သံသရာစက္ဘီးၾကီး၏ ေခြးသြားစိတ္တစ္ခုမွသာပါ၀င္ပတ္သက္ရသည္။ ဗုဒၶဘာသာအရ(၄၁)ဘုံသံသရာထဲမွာ မိမိတုိ႔ဘ၀ေတြအမ်ိဳးမ်ိဳးေၿပာင္းလဲခဲ့ၾကရသည္။အနာဂါမ္ရဟႏၱာတုိ႔သာ ေနခြင့္ရွိေသာသုဒါၶ၀ါသငါးဘုံကလဲြ၍ က်န္(၂၆)ဘုံအားလုံး မိမိတုိ႔ေရာက္ဖူးၾကသည္။ ကမၻာေၿမၿပင္၀ယ္ မိမိရုပ္ခႏၶာအေလာင္းေကာင္မၿမဳပ္ႏွံဖူးေသာေနရာလြတ္သည္ဟူ၍မရွိ၊သံသရာက ထုိမွ်ရွည္လ်ားခဲ့ေလၿပီ။ မိမိတုိ႔ဘ၀ေတြ၊ ဘ၀ေတြေၿပာင္းခဲ့၊ ေၿပာင္းခဲ့ရတာေတြလည္းထုိမွ်မ်ားၿပားခဲ့လွေလၿပီ။
အေရြ႔အေၿပာင္းႏွင့္စပ္၍ "တစ္ရႊာမေၿပာင္းသူေကာင္းမၿဖစ္"ဟူေသာအဆုိလည္းရွိသည္။"ေသခ်င္တဲ့က်ားေတာေၿပာင္း"ဟူေသာအဆုိလည္းရွိသည္။ပထမအဆုိက အေၿပာငး္ကုိအားေပးၿခင္းအဓိပၸာယ္သက္ေရာက္သည္။ ဒုတိယအဆုိကအေၿပာင္းကုိအားမေပးၿခင္းအဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ပါသည္။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔၏ ဦးတည္ခ်က္ပန္းတုိင္ကားနိဗၺာန္ၿဖစ္သည္။ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔သည္ နိဗၺာန္ဘက္သုိ႔ဦးတည္၍ တစ္တစ္ဘ၀ၿပီးတစ္ဘ၀ေရြ႔ေနၾက၊ ေၿပာင္းေနၾကရသည္။သုိရရာတြင္ အေၿပာင္းကမတည့္ဘဲ လဲြလဲြသြားသၿဖင့္ဤမွ်သံသရာရွည္ခဲ့ၿခင္း
ၿဖစ္သည္။စင္စစ္ဘ၀၌ေနၿခင္းႏွင့္ေသၿခင္းႏွစ္ခုသာရွိသည္။ ေနၿခင္းအခန္းၿပီးသြားရင္ေတာ့ ေသၿခင္းအခန္းကုိေရာက္လာပါလိမ့္မည္။ အမွန္ေတာ့ေသၿခင္းဟူသည္ အၿခားမဟုတ္၊အေဟာင္းႏွင့္အသစ္ေနၿခင္ဒႏွစ္ခု၏ စပ္ကူးမပ္ကူးၾကားကာလသာၿဖစ္သည္။
မိမိတုိ႔သည္ ေနာက္ဆုံးတစ္ေန႔နီးစပ္ရာ သုသာန္သုိ႔ဧကန္ေရာက္ၾကရမည္။ ထုိအခါေရစက္ခ်ဘုန္းၾကီးက "ဘ၀တစ္ပါးသုိ႔ ေၿပာင္းသြားရွာေသာ ဦးဘယ္သူ၊ေဒၚဘယ္သူအားအမွ်..အမွ်..ေပးေ၀ပါ၏"စသည္ၿဖင့္ ေရစက္ခ်အမွ်ေ၀သံ ကုိမိမိကဘယ္ဘုံ ဘယ္ဘ၀ကေနဘယ္ပုံ ဘယ္နည္းၿဖင့္နာယူရပါမည္နည္း။ ဒါအေရးၾကီးသည္။
ရက္ကန္းသည္မေလးကုိဘုရားက 'ဘယ္ကလာခဲ့လဲ'ေမးေတာ့ "မသိပါဘုရား" ဘယ္ကုိသြားမွာလဲ ေမးေတာ့လည္း မသိပါဘုရား
တဲ့ထုိ႔အတူပါပဲ မိမိတုိ႔လည္းဘယ္ကုိသြားရမည္၊ေၿပာင္းရမည္ဆုိတာတပ္အပ္ေသခ်ာမိသိရေသးပါ။ အေရးၾကီးတာက မိမိတုိ႔ေနာက္ဆုံးဘ၀အကူဒအေၿပာင္းမွာ အေၿပာင္းကအလဲြၿဖစ္မသြားဖုိ႔ေတာ့လုိေပသည္။ဤဘ၀မွာစုေတလို႔ေနာင္ဘ၀မွာ လူ႔ၿပည္နတ္ၿပည္ေရာက္ရလွ်င္ အေၿပာ္ငးကတည့္သြားသည္ဟုဆုိႏုိင္သည္။ထုိသုိ႔မဟုတ္ အပါယ္ေလးဘုံမ်ားေရာက္သြားခဲ့လွ်င္
အေၿပာင္းကလဲြေခ်ၿပီ။ အေၿပာင္းလဲြလွ်င္ေတာ့ ကုိယ္က်ိဳးနည္းရေတာ့မည္။ အေၿပာင္းမလဲြဖုိ႔ၾကိဳတင္၍ဘုရားတရားအလုပ္၊ ဒါနေကာင္းမႈ ၊သီလေကာင္းမႈအစရွိေသာ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈအလုပ္ေတြ မ်ားမ်ားၿပဳကာ ၿပင္ဆင္ထားၾကပါစုိ႔လုိ႔ တုိက္တြန္းရင္း
တရားေတာ္ကုိ နိဂုန္းခ်ဳပ္ပါတယ္...
(အားလုံးေပ်ာ္ရႊင္ ၿငိမ္းေအးႏုိင္ၾကပါေစ....)

1 comment:

Bunny Than Aye said...

Credit မပ်က္ ၿပန္လည္ေဖၚၿပအသံုးၿပာပါရေစခင္ဗ်ား။