Wednesday, 18 May 2011

ေဒါသေၿဖေဖ်ာက္နည္း

ေဒါသသည္ မိမိတစ္ဦးခ်င္းအတြက္ လည္းေကာင္း၊ မိမိ မိသားစုအတြက္လည္းေကာင္း မိမိရပ္ရႊာအတြက္လည္းေကာင္း၊ မိမိၿမိဳ႔နယ္အတြက္လည္းေကာင္း၊ မိမိတုိင္းၿပည္အတြက္လည္းေကာင္း၊ အလြန္တရာၾကီးမားေသာ အႏၱရာယ္ၿဖစ္သည္။

ေဒါသေၾကာင့္ မိမိအက်ိဳးဆုတ္ယုတ္ရသည္။ ေဒါသေၾကာင့္ မိမိ၏ မိသားစုမၿဖစ္တန္တာ ၿဖစ္ရသည္။ ေဒါသေၾကာင့္ ခ်စ္သူခင္သူ ဆုံးရႈံးသြားရတက္သည္။ ေဒါသေေၾကာင့္ မိမိရပ္ရႊာႏွင့္ မိမိၿမိဳ႔နယ္ ပ်က္သုန္းသြားရသည္။ ေဒါသေၾကာင့္ ကမၻာၾကီး ဟုန္းဟုန္းေတာက္ရသည္။ ေဒါသသည္ မည္မွ်ၾကီးမားေသာ အႏ ၱရာယ္ၿဖစ္သနည္း။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘာသာတရား အားလုံးက ေဒါသကိုပယ္ရန္ ဆုံးမၾသ၀ါဒေပးထားၾကၿခင္းၿဖစ္သည္။

ေဒါသသည္ လူတို႔၏ သဘာ၀အရၿဖစ္ေပၚလာေသာ စိတ္၏အေၿခအေန၊ စိတ္၏လွဳပ္ရွားမႈၿဖစ္သည္။ ေဒါသၿဖစ္ေပၚလာလွ်င္ လူတုိ႔၏ စိတ္အေၿခအေနသည္ ပုံမွန္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေၿပာင္းလဲလာသည္။ ေသြးခုန္ႏႈန္းၿမန္လာသည္။ မ်က္ႏွာတင္းမာလာသည္၊ မ်က္ႏွာနီလာသည္။ မ်က္လုံးနီလာသည္။ ေဒါသစိတ္ၾကြတက္လာသည္ ၿဖစ္၍ ကုိယ္ခႏၶာရွိ အၿခားခံစားမႈမ်ား အားေပ်ာ့သြားသည္။ အေကာင္းအဆုိး စဥ္းစားဆင္ၿခင္ဥာဏ္ ပ်က္စီးသြားသည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ ေခ်ာက္တြန္းလုိလွ်င္၊ ဒုစရုိက္အလုပ္ တစ္ခုခုကို ၿပဳလုပ္ေစလုိလွ်င္ ေဒါသကိုဆြေပးပါ။ အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ ေဒါသကိုႏုိးလာေအာင္လုပ္ေပးပါ။ ထုိပုဂၢဳိ္လ္သည္ အေကာင္းအဆုိးစဥ္းစားဥာဏ္ေပ်ာက္သြားလွ်င္ ေခ်ာက္ထဲထုိးဆင္းသြားမည့္ အလုပ္ကုိလုပ္လိမ့္မည္။

ေဒါသကုိ ႏႈိးဆြေသာ အရာတစ္ခုမွာ အရက္ေသစာၿဖစ္သည္။ အရက္ေသစာ အတုိင္းထက္ အလြန္ေသာက္လွ်င္ ထုိပုဂၢဳိလ္၏ သႏ ၱာန္၌ ေဒါသဘီလူး ဘြားခနဲေပၚလာလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ႔ပုဂၢဳိလ္မ်ားမွာ မဆုိသေလာက္ ေသရည္ေသရက္ေသာက္ရုံမွ်ႏွင့္ ေဒါသ အရိပ္အေယာင္ေပၚလာသည္။ ေသြးဆုိးလာသည္။ ေသရည္ေသရက္ အရႈးအမႈးေသာက္ၿပီးေနာက္ ေဒါသဘီလူး၊ ေဒါသ သရဲအပူးခံရေသာအခါ သူတစ္ပါးကုိ သာမက မိမိ မိသားစုကုိပါ ရန္လုပ္သည္ဒ အရက္မႈးၿပီး ေဒါသမုန္တုိင္း တုိက္ခတ္လာသည့္အတြက္ မိမိ၏ မိသားစု၌ပင္ မၿဖစ္တန္တာ ၿဖစ္ရသည္။ ေဒါသၿဖစ္ေပၚလာသည့္အတြက္ စဥ္းစားဥာဏ္ ဆိတ္သုန္းသြားၿပီး မၿဖစ္တန္တာ ၿဖစ္ရၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔အားၿဖင့္ ေဒါသသည္ အိမ္ေထာင္မိသားစု သာယာခ်မ္းေၿမ ႔မႈကို ဖ်က္ဆီးပစ္ေသာ အဓိက အေၾကာင္းတစ္ရပ္လည္းၿဖစ္သည္။

ေဒါသကုိ မည္သုိ႔တားၿမ္မည္ နည္း။ သတိလက္လြတ္မၿဖစ္လွ်င္ ေဒါသကုိတက္ႏုိင္သမွ် ထိန္းခ်ဳပ္၍ ရသည္။ ေဒါသအပူမီးကို ၿငိမ္းေအးသြားေစေသာ အရာတစ္ခုမွာ ဆင္ၿခင္စဥ္းစားဥာဏ္ၿဖစ္သည္။ အေၿခအေနအရပ္ရပ္ကို ဆင္ၿခင္ စဥ္းစားဥာဏ္ၿဖင့္ ေ၀ဖန္သုံးသပ္ၾကည့္ဖုိ႔ လုိအပ္သည္။ အေကာင္းအဆုိး ဆင္ၿခင္ စဥ္းစားဥာဏ္ လက္လြတ္သြားသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေဒါသ ေခါင္းေထာင္ထလိမ့္မည္။

ေဒါသသည္ တစ္စုံတစ္ေယာက္၏ ကုိယ္၊ ႏႈတ္၊ ႏွလုံး အားလုံးအတြက္ ၾကီးမားေသာ

အႏ ၱရာယ္ ၿဖစ္သည္။ ေဒါသထြက္လာလွ်င္ ေဒါသႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စကားလုံးမ်ား ထြက္လာလိမ့္မည္။ သူတစ္ပါးအား ထိခုိက္ေစမည့္ ဆဲဆုိၾကိမ္းေမာင္းၿခင္းမ်ားကို ၿပဳလုပ္လာေပလိမ့္မည္။ စိတ္ႏွလုံးကို ပုံမွန္ အေနအထားမွ ေဖာက္လဲြေဖာက္ၿပန္ ေၿပာင္းလဲလာေအာင္ ၿပဳလုပ္ေပလိမ့္မည္။ စိတ္ႏွလုံးကုိ ၿဖဴစင္ေနရာမွ မည္းနက္ေအာင္လုပ္ေပလိမ့္မည္။ စိတ္ႏွလုံးကို ၾကည္လင္ေနရာမွ ေနာက္က်ဴလာေအာင္လုပ္လိမ့္မည္။ ကုိယ္ခႏၶာလည္း ေဒါသေၾကာင့္ ထိခုိက္လာႏုိင္သည္။

ေဒါသအၿဖစ္မ်ားသည္ အခါခပ္သိမ္း တင္းမာမႈမ်ား ရွိေနသည္။ စိတ္ႏွလုံးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ိဳး ႏွင့္ အၿခားေ၀ဒနာမ်ား ၿဖစ္ေပၚလာတက္သည္။

ဆယ္မိနစ္ ေဒါသထြက္ၿခင္းသည္ တစ္ေန႔လုံး ပင္ပန္းသည့္ အလုပ္ကုိ လုပ္ၿခင္းထက္ လူ၏အင္အားကို ကုန္ခမ္းသြားေစႏုိင္သည္ဟုပင္ ေၿပာဆုိၾကသည္။ နံနက္ခ်ိန္က စၿပီး ညအခ်ိန္အထိ အလုပ္လုပ္ၿခင္းသည္ တစ္နာရီ ေဒါသထြက္ၿခင္းေလာက္ မပင္ပန္းေပ။ ေဒါသထြက္ေနခ်ိန္၌ ေၿပာဆုိေနေသာ စကားမ်ားႏွင့္ ၿပဳလုပ္ေသာ အၿပဳအမႈမ်ားသည္ ေဒါသ ေၿပေပာက္သြားၿပီး ဆင္ၿခင္စဥ္းစားလုိက္ေသာအခါ မွားေသာ စကားမ်ား၊ မွားေသာအၿပဳအမႈမ်ား ၿဖစ္သည္ဟူ၍ ေတြးမိၿပီး ေနာက္တၾကီးစြယ ရတက္ၾကသည္။

တရားဘာ၀နာ ပြားမ်ား အားထုတ္သူမ်ား၏ အဓိက ရည္ရႊယ္ခ်က္မွာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ တည္းဟူေသာ စိတ္ေဖာက္ၿပန္မႈမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ကိေလသာ တရားမ်ားကို ပယ္သတ္ရန္ၿဖစ္သည္။ တရားဘာ၀နာ ပြားမ်ား အားထုတ္၍ တရားအၿမင္ရၿပီး ယင္းစိတ္ေဖာက္ၿပန္မႈမ်ား သုိ႔မဟဟုတ္ ကိေလသာတရားမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားၾကသည္မ်ားလည္းရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း တရားဘာ၀နာ ပြားမ်ားအားထုတ္

ၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ ႔ ပုဂၢဳိလ္မ်ားမွာ ယင္းစိတ္ေဖာက္ၿပန္မႈမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ကိေလသာ တရားမ်ား ေလ်ာ့မသြားရုံ သာမက ပုိၿပီး ေခါင္းေထာင္ထလာသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ထုိပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ သူမ်ား ေယာင္၍ ေယာင္ၾကေသာ္လည္း၊ သူမ်ားတရားထုိင္၍ ထုိင္ၾကေသာ္လည္း တရားအၿမင္မွန္ မရရွိသူမ်ားၿဖစ္သည္။

ေဒါသ ေၿပေပ်ာက္ေအာင္ ၿပဳလုပ္ရန္အတြက္ သူေတာ္စင္ ပုဂၢဳိလ္အခ်ိဳ ႔ညႊန္ၾကားေၿပာၿပထားေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုရွိသည္။ ယင္းနည္းလမ္းမွာ လြယ္ကူမႈရွိၿပီး၊ အထုိက္အေလွ်ာက္ ေဒါသေၿပေပ်ာက္ သြားႏုိင္စရာလည္းရွိသည္။ အကယ္၍ ေဒါသထြက္လာသည္ ဆုိလွ်င္ ေဒါသႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စကားကုိ မေၿပာမီ၊ ေဒါသႏွင့္ ယွဥ္ေသာအလုပ္ကုိ မလုပ္မီ တစ္၊ ႏွစ္၊သုံး၊ ေလး..စသည္ၿဖင့္ တစ္ဆယ္ထိေအာင္ေရတြက္ေနရမည္။ အကယ္၍ ေပၚလာေသာ ေဒါသသည္အတုိင္းအတာ ၾကီးမားေနသည္ ဆုိလွ်င္ တစ္ရာအထိ ေရတြက္ေနရမည္။ ယင္းအခ်ိန္အေတာအတြင္း သူ ႔အလုိလုိ ေဒါသမီး ၿငိမ္းေအးသြားလိမ့္မည္။

ေဒါသထြက္တက္သူအတြက္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမွာ ေဒါသထြက္စဥ္ ခဏ၌လက္ကလြတ္သြားေသာ သတိကုိ ၿပန္ဆဲြေခၚယူၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေသာ အေကာင္းအဆုိးစဥ္းစားဥာဏ္ ၿပန္ေပၚေအာင္ လုပ္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ခႏ ၱီတရား လက္ကုိင္ထားၿခင္းၿဖစ္သည္။ ေဒါသကုိ ခႏ ၱီၿဖင့္ တုိက္ဖ်က္ပစ္ရမည္။ သူတစ္ပါးအေပၚ မလုိမုန္းထား ေဒါသပြားေနၿခင္းကို သသည္းခံစိတ္ၿဖင့္ ၿငိမ္းေအးသြားေအာင္ ၿပဳလုပ္ရမည္။ မည္းနက္ညစ္ညမ္းေနေသာ ေဒါသကို ခႏ ၱီဆပ္ၿပာၿဖင့္ ေဆးေၾကာပစ္ရမည္။ ခႏ ၱီတရား လက္ကုိင္ထားႏုိင္လွ်င္ ရန္သူကိုၿဖစ္ေစ အႏုိင္ရရွိလာေပမည္။ဆရာပါရဂူ

လယ္ယာစီးပြား

၈.၁၂.၂၀၀၀

No comments: