Wednesday, 10 September 2008

ပိဋကတ္ေတာ္လာ ၿငိမ္းေအးၿခင္းနိဗၺာန္(၁)

ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိင္း၏ေနာက္ဆုံးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္သည္ နိဗၺာန္ၿဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္ဘုရားရွိခုိးတုိင္းမဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္သုိ႔ လ်င္ၿမန္စြာေရာက္ရပါလုိ၏ မ်က္ေမွာက္ၿပဳရပါလုိ၏
ဟုဆုေတာင္းေလ့ရွိၾကသည္။ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ဤကဲ့သုိ႔နိဗၺာန္ကုုိၿမတ္ ႏုိးေတာင့္တ
ၾကသည္။ေယဘူယ်အားၿဖင့္္နိဗၺာန္ခ်မ္းသာသည္ မိမိတုိ႔လက္ရွိခံစားေနရသည့္ ခ်မ္းသာၿခင္းမ်ားထက္သာလြန္ေၾကာင္းသိထားၾက၏၊ ေတြ႔ၾကဳံခံစားေနရသည့္ ဒုကၡဆင္းရဲ
အေပါင္းမွလြတ္ေၿမာက္ၿခင္းၿဖစ္သည္ဟုလည္းနားလည္ထားၾကသည္။
ၿမတ္စြာဘုရား ပထမဦးဆုံးေဟာၾကားေတာ္မႈေသာဓမၼစကၠပ၀တၱနသုတ္တြင္ နိဗၺာန္ကုိမ်က္ေမွာက္ၿပဳႏုိင္သည့္ သစၥာေလးပါးတရားအေၾကာင္းကုိေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။
ဥပါဒန္ႏွင့္တကြၿဖစ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးသည္ဒုကၡအမွန္ပင္ၿဖစ္သည္။ ထုိဒုကၡတုိ႔သည္စဲြလမ္း
ၿခင္းတဏွာေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။စဲြလမ္းၿခင္းတဏွာဆုိသည္မွာ ကာမဂုဏ္တုိ႔ကုိ စဲြလမ္းေသာကာမတဏွာ၊ ဘ၀ကုိစဲြလမ္းေသာ ဘ၀တဏွာ၊ ဘ၀ၿပတ္စဲလုိေသာ၀ိဘ၀တဏွာဟူေသာ တဏွာသုံးမ်ိဳးတုိ႔ ၿဖစ္သည္။
ယင္းတုိ႔ကို အမွန္အတုိင္းသိရွိရန္ မဂၢင္ရွစ္ပါးတည္းဟူေသာ မွန္ကန္သည့္လမ္းစဥ္ကုိ
က်င့္ၾကံပြားမ်ားအားထုတ္ပါက ထုိစဲြလမ္းေသာ သမုဒယသစၥာတဏွာတုိ႔အၾကြင္းမဲ့
ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားၿပီး နိေရာဓသစၥာတည္းဟူေသာနိဗၺာန္ခ်မ္းသာကုိ မ်က္ေမွာက္ၿပဳခံစားႏုိင္ၾကမည္
ၿဖစ္ေၾကာင္းေဟာၾကားလမ္းညႊန္ေတာ္မႈခဲ့သည္။ ၿမတ္စြာဘုရားကုိယ္ေတာ္တုိင္ “အုိတဏွာတည္းဟူေသာ လက္သမား၊ သင့္ကုိငါသိၿပီ၊ ေနာက္ထပ္ဘ၀ခႏၶာအိမ္ကုိ တည္ေဆာက္ခြင့္မၿပဳေတာ့”ဟုက်ဴးရင့္ေတာ္မူခဲ့သည္။
ဤသုိ႔ၿမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည့္ တရားတုိင္းသည္ဒုကၡအေၾကာင္း၊ ဒုကၡၿဖစ္ရသည့္အေၾကာင္း၊ ဒုကၡ၏လြတ္ေၿမာက္ရာ နည္းလမ္းအေၾကာင္းႏွင့္္ ဒုကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿခင္းအေၾကာင္းတုိ႔ကုိ နည္းမ်ိဳးစုံၿဖင့္ သတၱ၀ါတုိ႔၏ အဇၥ်တၱသႏၱာန္အလုိက္
ေဟာၾကားဆုံးမေတာ္မႈခဲ့သည္။ သံယုတၱနိကာယ္ အသခၤတသံယုတ္တြင္ ပရိယာယ္ေ၀ါဟာရ
၃၃ ပုဒ္ၿဖင့္ နိဗၺာန္ႏွင့္နိဗၺာန္မ်က္ေမွာက္ၿပဳေၾကာင္းတရားတုိ႔ကုိေဟာၾကားေတာ္မူထားသည္။
နိဗၺာန္ဆုိသည္မွာ မၿပဳၿပင္အပ္ေသာ အသခၤတတရားၿဖစ္သည္။ရာဂ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟတုိ႔၏
ကုန္ရာသည္ နိဗၺာန္ၿဖစ္သည္။ တဏွာကင္းရာ၊ အာသေ၀ါတရာကင္းရာ ၊ေဘးကင္းရာ၊ ရာဂကင္းရာ၊ လြတ္ေၿမာက္ရာတုိ႔သည္နိဗၺာန္ပင္ၿဖစ္သည္။ ေဗာဓိပကၡိယတရား ၃ရပါးသည္
အသခၤတဓာတ္ဟူေသာနိဗၺာန္သုိ႔ေရာက္သည့္လမ္းၿဖစ္ေၾကာင္း ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။ ဤသုိ႔အားၿဖင့္ ပရိယာယ္ေ၀ါဟာရမ်ားအသုံးၿပဳကာ ေဟာၾကားေတာ္မူသည္ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ထားရန္ လုိအပ္သည္။
ဆက္ရန္>>>

No comments: